Đơn vị liên kết

Bộ giáo dục và đào tạo-Hà Nội
Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội
Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội
Bộ công An nhân dân
Cao đẳng hải dương tại Hà Nội
Đại học sư phạm-Trường Đại Học sư phạm Hà Nội
Bộ tư pháp