Điểm chuẩn 2012: Học viện Báo chí tuyên truyền

Ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

Chỉ tiêu NV2

Điểm xét NV2

Xã hội học

C

17

D1

15,5

Triết học Mác- Lê Nin

C

16

D1

15,5

Chủ nghĩa xã hội khoa học

C

15,5

10

19

Kinh tế chính trị

C

18

D1

15,5

Quản lý kinh tế

C

20,5

D1

17,5

Xây dựng Đảng & Chính quyền nhà nước

C

18

Quản lý văn hoá tư tuởng

C

15

30

18

Chính trị học

C

17,5

Quản lý xã hội

C

19,5

Tư tuởng Hồ Chí Minh

C

15

20

18

Lịch sử Đảng

C

15

30

18

Giáo dục chính trị

C

15

30

18

Văn hoá học

C

16,5

D1

15

Chính sách công

C

15

30

18

Xuất bản

C

20,5

D1

17,5

Báo in

C

19

D1

18

Báo ảnh

C

17,5

D1

17

Báo phát thanh

C

18,5

D1

16,5

Báo truyền hình

C

22

D1

19

Báo mạng điện tử

C

21,5

D1

19

Quay phim truyền hình

C

19

D1

16

Thông tin đối ngoại

C

20,5

D1

18,5

Quan hệ quốc tế

C

22,5

D1

20

Quan hệ công chúng

C

22,5

D1

20

Quảng cáo

C

22

D1

19

Biên dịch tiếng anh

C

16,5

10

18