Thi Online Kỳ thi Key English Test (KET) - CEFR Level A2

  • 16/01/2016

KET (Key English Test) là chứng chỉ tiếng Anh tương đương với cấp độ Sơ cấp (A2) trên Khung Tham Chiếu Chung Châu Âu Về Ngôn Ngữ (CEFR-Common European Framework of Reference for Languages).

Chi tiết...