Khung chương trình Các chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ

  • 21/01/2021

Ban hành Khung chương trình đào tạo các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo sau đại học {thạc sĩ Bộ Giáo dục và đào tạo},Quyết định ban hành, khung chương trình và chương trình chi tiết các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ

Chi tiết...


Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

  • 15/01/2021

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà NộiCăn cứ vào Luật Giáo dục và văn bản hướng dẫn thi hành; Quy chế đào tạo Sau đại học; Hướng dẫn tổ chức và quản lý đào tạo Sau đại học; Quy chế tuyển sinh Sau đại học và các chương trình đào tạo thạc sĩ đã có trước đây, trường Đại học Hà Nội...

Chi tiết...


Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

  • 14/11/2019

Xây dựng chương trình khung đào tạo thạc sĩ.Tọa đàm lấy ý kiến về chương trình khung đào tạo trình độ thạc sĩ (Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chi tiết...


Đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào ĐH, CĐ Instagram ZoOM

  • 09/04/2014

Theo tinh thần buổi hội thảo ngày Danh mục mã ngành đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ. về danh mục mã ngành đào tạo đặc thù ngành y tế, phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học xin gửi tới các Viện/ Khoa/ Bộ môn tài liệu sau:Danh mục mã ngành đào tạo đặc thù ngành y tế CKI-CKII-NT.

Chi tiết...