Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt nam

Tên trường: Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam

Tên tiếng Anh: Viet Nam University of Traditional Medicine (VUTM)

Mã trường: HYD

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Loại trường: Công lập

Địa chỉ: Số 2, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

SĐT: 0243.3824.929                       Email: hocvienyduoc@vutm.edu.vn

Website:

Website 1: http://vutm.edu.vn

Website 2: http://vatm.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/hvydvn

Đăng ký xét tuyển bổ sung (nếu có): sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử www.vutm.edu.vn

Tên trường: Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam

Tên tiếng Anh: Viet Nam University of Traditional Medicine (VUTM)

Mã trường: HYD

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Loại trường: Công lập

Địa chỉ: Số 2, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

SĐT: 0243.3824.929                       Email: hocvienyduoc@vutm.edu.vn

Website:

Website 1: http://vutm.edu.vn

Website 2: http://vatm.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/hvydvn

Đăng ký xét tuyển bổ sung (nếu có): sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử www.vutm.edu.vn

Học Viện Y Dược Cổ Truyền Việt Nam Tuyển Sinh Các Ngành Hệ Đại học chính quy (chỉ tiêu): Ngành Y học cổ truyền (500) ,Ngành Y đa khoa (200) ,Ngành Dược học  (200)

Tên trường: Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam

Tên tiếng Anh: Viet Nam University of Traditional Medicine (VUTM)

Mã trường: HYD

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Loại trường: Công lập

Địa chỉ: Số 2, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

SĐT: 0243.3824.929                       Email: hocvienyduoc@vutm.edu.vn

Website:

Website 1: http://vutm.edu.vn

Website 2: http://vatm.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/hvydvn

Đăng ký xét tuyển bổ sung (nếu có): sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử www.vutm.edu.vn

Học Viện Y Dược Cổ Truyền Việt Nam Tuyển Sinh Các Ngành Hệ Đại học chính quy (chỉ tiêu): Ngành Y học cổ truyền (500) ,Ngành Y đa khoa (200) ,Ngành Dược học  (200)

Tên trường: Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam

Tên tiếng Anh: Viet Nam University of Traditional Medicine (VUTM)

Mã trường: HYD

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Loại trường: Công lập

Địa chỉ: Số 2, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

SĐT: 0243.3824.929                       Email: hocvienyduoc@vutm.edu.vn

Website:

Website 1: http://vutm.edu.vn

Website 2: http://vatm.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/hvydvn

Đăng ký xét tuyển bổ sung (nếu có): sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử www.vutm.edu.vn

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận