Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi College of Technology and Tranding (HTT)

Mã trường: HTT

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ:Trụ sở chính: 252 Hạ Hội, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội

Website: http://htt.edu.vn/ 

Facebook: www.facebook.com/htt.edu.vn/

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi College of Technology and Tranding (HTT)

Mã trường: HTT

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ:Trụ sở chính: 252 Hạ Hội, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội

Website: http://htt.edu.vn/ 

Facebook: www.facebook.com/htt.edu.vn/

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi College of Technology and Tranding (HTT)

Mã trường: HTT

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ:Trụ sở chính: 252 Hạ Hội, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội

Website: http://htt.edu.vn/ 

Facebook: www.facebook.com/htt.edu.vn/

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi College of Technology and Tranding (HTT)

Mã trường: HTT

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ:Trụ sở chính: 252 Hạ Hội, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội

Website: http://htt.edu.vn/ 

Facebook: www.facebook.com/htt.edu.vn/

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận