Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi College of Technology and Economics

Mã tuyển sinh: CHK

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Trụ sở chính của Trường đặt tại xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.

  Cơ sở 2 của Trường đặt tại phường Trưng Trắc, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

  Cơ sở 3 của Trường đặt tại Thị trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên.

Website: http://hncte.edu.vn/

Ngành, nghề đào tạo: Mã ngành, mã Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội

2.1. Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng và trình độ trung học chuyên nghiệp:

Đào tạo trình độ cao đẳng: Trường được đào tạo các ngành theo Điều 2, Quyết định số 3828/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 và theo quy định về thủ tục mở ngành đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi College of Technology and Economics

Mã tuyển sinh: CHK

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Trụ sở chính của Trường đặt tại xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.

  Cơ sở 2 của Trường đặt tại phường Trưng Trắc, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

  Cơ sở 3 của Trường đặt tại Thị trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên.

Website: http://hncte.edu.vn/

Đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp: Trường được tiếp tục đào tạo các ngành và chuyên ngành đã được cấp có thẩm quyền cho phép.

2.2. Các nghề đào tạo:Mã ngành, mã Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội

Đào tạo cao đẳng nghề: Trường được phép đăng ký đào tạo các nghề trình độ cao đẳng nghề theo thủ tục quy định kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Đào tạo trung cấp nghề: Trường được tiếp tục đào tạo các nghề trình độ trung cấp nghề đã được cấp co thẩm quyền cho phép.

Trường được mở ngành, nghề đào tạo mới khi có nhu cầu và đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội duyệt theo quy chế hiện hành.

Các bộ phận sản xuất, dịch vụ và triển khai công nghệ:

– Trung tâm Bồi dưỡng và Giới thiệu việc làm

– Trung tâm Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Khi có nhu cầu và có đủ điều kiện, Hiệu trưởng nhà trường trình Bộ ra quyết định thành lập các đơn vị sản xuất, dịch vụ và triển khai công nghệ khác.

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục – đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được hưởng chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống trường cao đẳng.

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi College of Technology and Economics

Mã tuyển sinh: CHK

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Trụ sở chính của Trường đặt tại xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.

  Cơ sở 2 của Trường đặt tại phường Trưng Trắc, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

  Cơ sở 3 của Trường đặt tại Thị trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên.

Website: http://hncte.edu.vn/

 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội là đơn vị sự nghiệp đào tạo có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu (kể cả con dấu nổi), có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.
           

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nhệ ,hội nhập khu vực và quốc tế góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp ,nông thôn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ,trong đó lấy đào tạo nhân lực các lĩnh vực công nghệ, kinh tế nông lâm nghiệp là trọng điểm

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi College of Technology and Economics

Mã tuyển sinh: CHK

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Trụ sở chính của Trường đặt tại xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.

  Cơ sở 2 của Trường đặt tại phường Trưng Trắc, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

  Cơ sở 3 của Trường đặt tại Thị trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên.

Website: http://hncte.edu.vn/Các văn bản mới ban hành của Bộ LĐTB&XH về giáo dục nghề nghiệp

Quy định Điều lệ trường cao đẳng:TT46BLÐTBXH

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.: Chế độ làm việc

Quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp: Chuẩn chuyên môn nghiệp vụ

Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp: Tuyển dụng

Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng: Danh mục ngành nghề đào tạo

TT Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp,trình độ cao đẳng: TT032017-BLĐTBXH

TT Quy định việc tổ chức chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nhiệp: TT09BLĐTBXH

TT Quy địnhQuy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng: TT10BLDTBXH

 

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận