Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

Tên trường: Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi Trade and Tourism College

Mã trường: CDD0130

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - Liên thông - Tại chức

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội.

Website: http://tuyen-sinh.hcct.edu.vn/                                Website: http://hcct.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/hcct.edu.vn/

Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Nhà trường. Tải tại: http://www.hcct.edu.vn/ (ghi đầy đủ thông tin và địa chỉ liên hệ)

Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Nhà trường. Tải tại: http://www.hcct.edu.vn/

Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội tiền thân là Trường Trung cấp Thương nghiệp Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1680/QĐ-TCDC ngày 09/4/1965 của UBHC thành phố Hà Nội (nay là UBND thành phố Hà Nội). Để phù hợp với sự nghiệp đổi mới của đất nước, ngày 13/5/1993 trường được đổi tên thành Trường Trung học Thương mại và Du lịch Hà Nội theo Quyết định số 1948/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội. Ngày 01/9/2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 5689/QĐ-BGDĐT nâng cấp thành Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội. Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy với các chuyên ngành đào tạo như sau

 

 

Tên trường: Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi Trade and Tourism College

Mã trường: CDD0130

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - Liên thông - Tại chức

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội.

Website: http://tuyen-sinh.hcct.edu.vn/                                Website: http://hcct.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/hcct.edu.vn/

Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Nhà trường. Tải tại: http://www.hcct.edu.vn/ (ghi đầy đủ thông tin và địa chỉ liên hệ)

Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Nhà trường. Tải tại: http://www.hcct.edu.vn/

1Quản trị kinh doanh  6340404

2Quản trị khách sạn    6810201

3Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6810101

4Kỹ thuật chế biến món ăn6810207

5Kế toán         6340301

6Thương mại điện tử  6340122

7Kinh doanh thương mại       6340101

8Tiếng Anh     6220206

9Phiên dịch tiếng Anh thương mại 6220202

10Phiên dịch tiếng Anh du lịch          6220203

Tên trường: Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi Trade and Tourism College

Mã trường: CDD0130

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - Liên thông - Tại chức

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội.

Website: http://tuyen-sinh.hcct.edu.vn/                                Website: http://hcct.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/hcct.edu.vn/

Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Nhà trường. Tải tại: http://www.hcct.edu.vn/ (ghi đầy đủ thông tin và địa chỉ liên hệ)

Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Nhà trường. Tải tại: http://www.hcct.edu.vn/

1Quản trị kinh doanh  6340404

2Quản trị khách sạn    6810201

3Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6810101

4Kỹ thuật chế biến món ăn6810207

5Kế toán         6340301

6Thương mại điện tử  6340122

7Kinh doanh thương mại       6340101

8Tiếng Anh     6220206

9Phiên dịch tiếng Anh thương mại 6220202

10Phiên dịch tiếng Anh du lịch          6220203

Tên trường: Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi Trade and Tourism College

Mã trường: CDD0130

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - Liên thông - Tại chức

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội.

Website: http://tuyen-sinh.hcct.edu.vn/                                Website: http://hcct.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/hcct.edu.vn/

Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Nhà trường. Tải tại: http://www.hcct.edu.vn/ (ghi đầy đủ thông tin và địa chỉ liên hệ)

Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Nhà trường. Tải tại: http://www.hcct.edu.vn/

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận