Trường Đại học Hải Dương

Trường Đại học Hải Dương - Thông tin tuyển sinh

Tuyển sinh trực tuyến trường Đại học Hải Dương

Tên trường: Đại học Hải Dương

Tên tiếng Anh: University of Hai Duong (UHD)

Mã trường: DKT

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Liên thông - Sau đại học - Hợp tác quốc tế

Địa chỉ:Cơ sở 1 (Trụ sở chính): Khu Đô thị phía Nam, thành phố Hải Dương (xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương)

Cơ sở 2: Khu 8, phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Website: http://uhd.edu.vn/

Đại học Hải Dương ( Gia Lộc - Hải Dương)

Đại học Hải Dương ( TP.Hải Dương)

Trường Đại học Hải Dương - Thông tin tuyển sinh

Tuyển sinh trực tuyến trường Đại học Hải Dương

Tên trường: Đại học Hải Dương

Tên tiếng Anh: University of Hai Duong (UHD)

Mã trường: DKT

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Liên thông - Sau đại học - Hợp tác quốc tế

Địa chỉ:Cơ sở 1 (Trụ sở chính): Khu Đô thị phía Nam, thành phố Hải Dương (xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương)

Cơ sở 2: Khu 8, phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Website: http://uhd.edu.vn/

Đại học Hải Dương ( Gia Lộc - Hải Dương)

Đại học Hải Dương ( TP.Hải Dương)

Trường Đại học Hải Dương - Thông tin tuyển sinh

Tuyển sinh trực tuyến trường Đại học Hải Dương

Tên trường: Đại học Hải Dương

Tên tiếng Anh: University of Hai Duong (UHD)

Mã trường: DKT

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Liên thông - Sau đại học - Hợp tác quốc tế

Địa chỉ:Cơ sở 1 (Trụ sở chính): Khu Đô thị phía Nam, thành phố Hải Dương (xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương)

Cơ sở 2: Khu 8, phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Website: http://uhd.edu.vn/

Đại học Hải Dương ( Gia Lộc - Hải Dương)

Đại học Hải Dương ( TP.Hải Dương)

Trường Đại học Hải Dương - Thông tin tuyển sinh

Tuyển sinh trực tuyến trường Đại học Hải Dương

Tên trường: Đại học Hải Dương

Tên tiếng Anh: University of Hai Duong (UHD)

Mã trường: DKT

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Liên thông - Sau đại học - Hợp tác quốc tế

Địa chỉ:Cơ sở 1 (Trụ sở chính): Khu Đô thị phía Nam, thành phố Hải Dương (xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương)

Cơ sở 2: Khu 8, phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Website: http://uhd.edu.vn/

Đại học Hải Dương ( Gia Lộc - Hải Dương)

Đại học Hải Dương ( TP.Hải Dương)

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận