Trường Đại học Kinh tế (ĐHQG Hà Nội)

Tên trường: Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tên tiếng Anh: VNU University of Economics and Business (VNU - UEB)

Mã trường: QHE

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

SĐT: (84.24)37547506       Email: news_ueb@vnu.edu.vn

Website: http://www.ueb.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/ueb.edu.vn

Tên trường: Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tên tiếng Anh: VNU University of Economics and Business (VNU - UEB)

Mã trường: QHE

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

SĐT: (84.24)37547506       Email: news_ueb@vnu.edu.vn

Website: http://www.ueb.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/ueb.edu.vn

Nhiệm vụ: Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

2.1. Tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản quản lý (quy định, hướng dẫn, kế hoạch, …) về tuyển sinh, tổ chức đào tạo trong nước. Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

2.2. Tổ chức thực hiện và kiểm tra, báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ:

a) Tổ chức hoạt động tuyển sinh trong nước:

- Đầu mối giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh của Trường;

- Tổ chức triển khai hoạt động tuyển sinh các chương trình đào tạo trong nước, gồm:

+ Đối với các chương trình đào tạo cử nhân: Xây dựng Đề án tuyển sinh, thông báo tuyển sinh, quản lý thí sinh đăng ký dự thi trên phần mềm, tổ chức xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQHGN;

+ Đối với các chương trình đào tạo sau đại học: Tổ chức học bổ sung kiến thức, thông báo tuyển sinh, tổ chức đăng ký dự thi trên phần mềm, tổ chức thi tuyển, xét tuyển theo quy định của ĐHQGHN;

b) Quản lý hoạt động đào tạo trong nước: Tham vấn tâm lý học đường: “Phong trào” và thiếu chuyên nghiệp

- Đầu mối xây dựng, tổ chức nghiệm thu đề án mở mới, điều chỉnh chương trình đào tạo;

- Tổ chức biên soạn, nghiệm thu, ban hành đề cương học phần, giáo trình;

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy của giảng viên trong toàn Trường;

- Đầu mối quản lý hoạt động thỉnh giảng đối với các chương trình đào tạo trong nước;

- Tổ chức đăng ký học, hủy học phần; tổ chức thi kết thúc học phần;

- Tổ chức sao in đề thi đối với các học phần chưa xây dựng được bộ đề thi/ngân hàng câu hỏi thi.

- Xét học vụ; xét và công nhận tốt nghiệp.

- Quản lý việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ; lưu giữ kết quả học tập của người học bản gốc và các tài liệu có liên quan đến quá trình đào tạo;Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

- Quản lý học liệu, đầu mối tổ chức thực hiện việc nhập, dịch và biên dịch giáo trình, sách tham khảo;

- Tổ chức chấm luận văn, ngoại ngữ chuyên ngành, luận án cấp ĐHQGHN;

2.3. Phối hợp với các đơn vị chức năng khác trong việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của Trường có liên quan đến chức năng của đơn vị. Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

- Phối hợp với Phòng Tuyển sinh trong công tác tạo nguồn tuyển sinh;

- Phối hợp với Phòng Tổ chức Nhân sự, Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng quy định về chế độ làm việc, chế độ tài chính, đào tạo - bồi dưỡng đối với giảng viên, cán bộ quản lý và các đối tượng khác có liên quan;

- Phối hợp với Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục để thực hiện các hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo;

2.4. Thực hiện nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.

Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu (TT&QTTH) có chức năng tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng tổ chức, quản lý các hoạt động liên quan đến website, truyền thông và quản trị thương hiệu của Trường.

2. Nhiệm vụ:Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

2.1. Tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản quản lý (quy định, hướng dẫn, kế hoạch, …) về hoạt động website, truyền thông, quản trị thương hiệu.Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

2.2. Tổ chức thực hiện và kiểm tra, báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ:

a) Hoạt động website:Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

- Đầu mối tổ chức xây dựng, nâng cấp và phát triển hệ thống website và các ứng dụng trên website của Trường ĐHKT;

- Quản lý hệ thống website tiếng Việt, tiếng Anh của Trường;Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)- Tổ chức thông tin và quản trị trang chủ website tiếng Việt và tiếng Anh của Trường;

- Vận hành hệ thống website đảm bảo ổn định 24/7, an toàn trên mội trường mạng; thực hiện backup dữ liệu theo định kỳ (01 tuần/lần);

- Lập trình mở rộng hệ thống website của Trường, bàn giao lại toàn bộ code website cho cho Trung tâm HTTTKT&QL sau khi hoàn thành mỗi cấu phần của website;Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

- Sửa chữa lỗi phát sinh trong quá trình vận hành website;Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

- Quảng bá website Trường trên các phương tiện truyền thông khác;

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của ĐHQGHN và của Trường trên website ĐHKT;

- Triển khai các dịch vụ trên website của trường theo quy định pháp luật, theo quy định của ĐHQGHN và Trường ĐHKT;

- Hướng dẫn các đơn vị thuộc Trường ĐHKT xây dựng và quản trị website đơn vị/ website thành phần; đôn đốc, kiểm tra nội dung thông tin trên website đơn vị/website thành phần theo quy định;

- Tổ chức đánh giá website đơn vị thuộc Trường ĐHKT theo định kỳ;

- Xác nhận việc đăng thông tin luận án trên website cho các nghiên cứu sinh của Trường;

- Triển khai các dịch vụ đi kèm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Trường trong từng giai đoạn phát triển.

b) Hoạt động truyền thông:Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

- Đầu mối tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ và truyền thông đối ngoại;

- Tổ chức xuất bản các ấn phẩm truyền thông của Trường gồm: phim tài liệu, clip, video...;

- Đầu mối tổ chức họp báo; liên hệ mời các cơ quan báo chí, truyền thông tham dự và đưa tin về hoạt động của Trường; tiếp nhận yêu cầu của phóng viên báo chí đến làm việc với Trường...;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông cho cán bộ, sinh viên Trường ĐHKT;

c) Hoạt động quản trị thương hiệu:Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

- Xây dựng và quản lý bộ nhận diện thương hiệu của Trường;

- Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu theo từng giai đoạn phù hợp với mục tiêu phát triển của Trường;

- Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao giá trị thương hiệu, quảng bá thương hiệu của Trường;

- Đầu mối hoàn thiện hồ sơ để đăng ký thương hiệu của Trường với các cơ quan chức năng.

2.3. Phối hợp với các đơn vị chức năng khác trong việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của Trường có liên quan đến chức năng của đơn vị.Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

- Phối hợp với Trung tâm HTTTKT&QL đảm bảo đường truyền, hosting, back up dữ liệu web, lưu trữ mã nguồn web (Source Code) theo định kỳ;Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Trường ĐHKT, các cơ quan thông tấn báo chí để thông tin, tuyên truyền về Trường qua các phương tiện truyền thông;Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

2.4. Thực hiện nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.

Phòng Thanh tra và Pháp chế là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, pháp chế trong phạm vi quản lý của Trường.Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học
2. Nhiệm vụ: Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học
2.1. Tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản quản lý (quy định, hướng dẫn, kế hoạch, …) về công tác thanh tra, pháp chế.
2.2. Tổ chức thực hiện và kiểm tra, báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ:
a) Công tác thanh tra: Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)
- Thanh tra việc thực hiện pháp luật, các quy định của Trường và ĐHQGHN, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng;
- Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;
- Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
- Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về công tác thanh tra;
- Đề nghị Hiệu trưởng thành lập đoàn thanh tra để thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch hoặc đột xuất;
- Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra; công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng và Thanh tra cấp trên; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục;
- Kiến nghị với Hiệu trưởng, ĐHQGHN về các vấn đề liên quan đến hoạt động thanh tra để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động;
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu về công tác thanh tra với Hiệu trưởng và ĐHQGHN.

b) Công tác pháp chế:Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)
- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị chức năng của Trường góp ý đối với dự thảo văn bản của Trường, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động của Trường;
- Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các quy định, quy chế, hợp đồng hợp tác theo sự phân công của Hiệu trưởng;
- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với các dự thảo quy định, quy chế do các đơn vị khác soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành;

- Chịu trách nhiệm thẩm định về mặt pháp lý đối với các thoả thuận, hợp đồng hoặc tài liệu mang tính cam kết với các đối tác trước khi trình Hiệu trưởng ký;
- Định kỳ báo cáo Hiệu trưởng kết quả thẩm định hệ thống văn bản quản lý trong Trường và đề xuất phương án xử lý những văn bản quản lý chưa phù hợp;
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế của ĐHQGHN và của Trường cho công chức, viên chức, lao động hợp đồng;
- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế khi được Hiệu trưởng phê duyệt;
- Giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của ĐHQGHN và của Trường;
- Báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế với Hiệu trưởng, ĐHQGHN theo quy định;
- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vi phạm trong Trường;
- Giúp Hiệu trưởng những vấn đề pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường, của công chức, viên chức, lao động hợp đồng và người học;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong các vấn đề pháp lý liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Trường;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, quy định, quy chế theo sự phân công của Hiệu trưởng.
2.3. Phối hợp với các đơn vị chức năng khác trong việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của Trường có liên quan đến chức năng của đơn vị.
2.4. Thực hiện nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận