Trường Đại học Nha Trang

Tên trường: Đại học Nha Trang

Tên tiếng Anh: Nha Trang University (NTU)

Mã trường: TSN

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Miền Trung

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Website: http://www.ntu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/nhatranguniversity/

Đào tạo nhân lực trình độ cao; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ chuyên môn đa lĩnh vực, trong đó lĩnh vực thủy sản là thế mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Tên trường: Đại học Nha Trang

Tên tiếng Anh: Nha Trang University (NTU)

Mã trường: TSN

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Miền Trung

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Website: http://www.ntu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/nhatranguniversity/

Hoạt động giáo dục và đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang nhằm phát triển ở người học:
+ Bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ và sức khỏe;
+ Kiến thức nền tảng và chuyên sâu về nghề nghiệp;
+ Kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn phù hợp với nghề nghiệp;
+ Khả năng nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ;
   + Tinh thần lập nghiệp, khả năng tự học, sáng tạo và thích ứng với môi trường hoạt động nghề nghiệp.

Chú trọng phát triển tính chuyên nghiệp, khả năng sáng tạo và ý thức trách nhiệm trong môi trường giáo dục hội nhập, gắn kết với thực tiễn nghề nghiệp và cộng đồng.

Tên trường: Đại học Nha Trang

Tên tiếng Anh: Nha Trang University (NTU)

Mã trường: TSN

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Miền Trung

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Website: http://www.ntu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/nhatranguniversity/

Tên trường: Đại học Nha Trang

Tên tiếng Anh: Nha Trang University (NTU)

Mã trường: TSN

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Miền Trung

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Website: http://www.ntu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/nhatranguniversity/