Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Tuyển sinh trực tuyến trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Tên trường: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Tên tiếng Anh: Hung Yen University of Technology and Education (UTEHY)

Mã trường: SKH

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Hợp tác đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ:Cơ sở 1: Khoái Châu - Hưng Yên

Cơ sở 2: Mỹ Hào - Hưng Yên

Cơ sở 3: 189 Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hải Dương

SĐT: 0321.3713081 - 0321.3742076       Email: dhspkt@utehy.edu.vn

Website: http://www.utehy.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/DaiHocSuPhamKyThuatHungYen/

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (cơ sở Hải Dương)

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (cơ sở Khoái Châu - Hưng Yên)

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (cơ sở Mỹ Hào - Hưng Yên)

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Tuyển sinh trực tuyến trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Tên trường: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Tên tiếng Anh: Hung Yen University of Technology and Education (UTEHY)

Mã trường: SKH

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Hợp tác đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ:Cơ sở 1: Khoái Châu - Hưng Yên

Cơ sở 2: Mỹ Hào - Hưng Yên

Cơ sở 3: 189 Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hải Dương

SĐT: 0321.3713081 - 0321.3742076       Email: dhspkt@utehy.edu.vn

Website: http://www.utehy.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/DaiHocSuPhamKyThuatHungYen/

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (cơ sở Hải Dương)

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (cơ sở Khoái Châu - Hưng Yên)

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (cơ sở Mỹ Hào - Hưng Yên)

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Tuyển sinh trực tuyến trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Tên trường: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Tên tiếng Anh: Hung Yen University of Technology and Education (UTEHY)

Mã trường: SKH

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Hợp tác đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ:Cơ sở 1: Khoái Châu - Hưng Yên

Cơ sở 2: Mỹ Hào - Hưng Yên

Cơ sở 3: 189 Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hải Dương

SĐT: 0321.3713081 - 0321.3742076       Email: dhspkt@utehy.edu.vn

Website: http://www.utehy.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/DaiHocSuPhamKyThuatHungYen/

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (cơ sở Hải Dương)

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (cơ sở Khoái Châu - Hưng Yên)

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (cơ sở Mỹ Hào - Hưng Yên)

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Tuyển sinh trực tuyến trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Tên trường: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Tên tiếng Anh: Hung Yen University of Technology and Education (UTEHY)

Mã trường: SKH

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Hợp tác đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ:Cơ sở 1: Khoái Châu - Hưng Yên

Cơ sở 2: Mỹ Hào - Hưng Yên

Cơ sở 3: 189 Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hải Dương

SĐT: 0321.3713081 - 0321.3742076       Email: dhspkt@utehy.edu.vn

Website: http://www.utehy.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/DaiHocSuPhamKyThuatHungYen/

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (cơ sở Hải Dương)

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (cơ sở Khoái Châu - Hưng Yên)

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (cơ sở Mỹ Hào - Hưng Yên)

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận