Trường Đại học Thành Tây

Trường Đại học PHENIKAA thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau: Đại học PHENIKAA là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đa ngành, đa lĩnh vực thông qua nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài, bền vững của đất nước. Trường được thành lập ngày 10/10/2007 theo Quyết định số 1368/QĐ-TTg do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký. Thành viên sáng lập Trường gồm:
>> Thủ tục, Hồ sơ nhập học Đại học PHENIKAA
>> Học Phí Trường Đại học PHENIKAA
Điểm Chuẩn Đại học PHENIKAA Mới Nhất 
Hướng Dẫn Hồ Sơ Xét Tuyển, Nhập Học Đại học PHENIKAA 
Nguyện Vọng 2 Đại học PHENIKAA Mới Nhất

1 ĐẠI HỌC PHENIKAA DẠY HỌC TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN ONLINE
2 1. Trường Đại học PHENIKAA Tuyển Sinh Các Ngành 
2.1 2. Vùng tuyển sinh Website học trực tuyến Cộng đồng học tập online
2.2 3. Đối tượng tuyển sinh Website học trực tuyến Cộng đồng học tập online
 2.3 4. Phương thức tuyển sinh Website học trực tuyến Cộng đồng học tập online
2.4 5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển Website học trực tuyến Cộng đồng học tập online

3 GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA DẠY HỌC TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN ONLINE
3 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH ĐẠI HỌC PHENIKAA DẠY HỌC TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN ONLINE
3.2 CÁC KHOA TRỰC THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA DẠY HỌC TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN ONLINE
3.3 THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC ĐẠI HỌC PHENIKAA DẠY HỌC TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN ONLINE
3.4 CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA DẠY HỌC TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN ONLINE
3.5 MÔ HÌNH ĐÀO TẠO VÀ MỨC HỌC PHÍ 
3.6 ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC PHENIKAA DẠY HỌC TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN ONLINE
3.7 HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN ĐOÀN THỂ 
3.8 LỜI KẾT ĐẠI HỌC PHENIKAA DẠY HỌC TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN ONLINE

REVIEW – GIỚI THIỆU ĐẠI HỌC PHENIKAA Ngày 21/11/2018, Theo quyết định số 1609/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Thành Tây đã chính thức được đổi tên thành Trường Đại học PHENIKAA mở ra một chặng đường mới cho sự phát triển của Nhà trường.
Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A – PHENIKAA – do TS. Hồ Xuân Năng làm Chủ tịch HĐQT – đầu tư vào trường. Ngày 10/10/2017, Trường kỷ niệm 10 năm thành lập và công bố chiến lược mới mang tên: Đại học Thành Tây – Đại học thời đại mới.
 

Trường Đại học PHENIKAA thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau: Đại học PHENIKAA là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đa ngành, đa lĩnh vực thông qua nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài, bền vững của đất nước. Trường được thành lập ngày 10/10/2007 theo Quyết định số 1368/QĐ-TTg do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký. Thành viên sáng lập Trường gồm:
>> Thủ tục, Hồ sơ nhập học Đại học PHENIKAA
>> Học Phí Trường Đại học PHENIKAA
Điểm Chuẩn Đại học PHENIKAA Mới Nhất 
Hướng Dẫn Hồ Sơ Xét Tuyển, Nhập Học Đại học PHENIKAA 
Nguyện Vọng 2 Đại học PHENIKAA Mới Nhất

1 ĐẠI HỌC PHENIKAA DẠY HỌC TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN ONLINE
2 1. Trường Đại học PHENIKAA Tuyển Sinh Các Ngành 
2.1 2. Vùng tuyển sinh Website học trực tuyến Cộng đồng học tập online
2.2 3. Đối tượng tuyển sinh Website học trực tuyến Cộng đồng học tập online
 2.3 4. Phương thức tuyển sinh Website học trực tuyến Cộng đồng học tập online
2.4 5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển Website học trực tuyến Cộng đồng học tập online

3 GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA DẠY HỌC TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN ONLINE
3 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH ĐẠI HỌC PHENIKAA DẠY HỌC TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN ONLINE
3.2 CÁC KHOA TRỰC THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA DẠY HỌC TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN ONLINE
3.3 THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC ĐẠI HỌC PHENIKAA DẠY HỌC TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN ONLINE
3.4 CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA DẠY HỌC TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN ONLINE
3.5 MÔ HÌNH ĐÀO TẠO VÀ MỨC HỌC PHÍ 
3.6 ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC PHENIKAA DẠY HỌC TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN ONLINE
3.7 HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN ĐOÀN THỂ 
3.8 LỜI KẾT ĐẠI HỌC PHENIKAA DẠY HỌC TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN ONLINE

REVIEW – GIỚI THIỆU ĐẠI HỌC PHENIKAA Ngày 21/11/2018, Theo quyết định số 1609/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Thành Tây đã chính thức được đổi tên thành Trường Đại học PHENIKAA mở ra một chặng đường mới cho sự phát triển của Nhà trường.
Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A – PHENIKAA – do TS. Hồ Xuân Năng làm Chủ tịch HĐQT – đầu tư vào trường. Ngày 10/10/2017, Trường kỷ niệm 10 năm thành lập và công bố chiến lược mới mang tên: Đại học Thành Tây – Đại học thời đại mới.
 

Trường Đại học PHENIKAA thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau: Đại học PHENIKAA là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đa ngành, đa lĩnh vực thông qua nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài, bền vững của đất nước. Trường được thành lập ngày 10/10/2007 theo Quyết định số 1368/QĐ-TTg do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký. Thành viên sáng lập Trường gồm:
>> Thủ tục, Hồ sơ nhập học Đại học PHENIKAA
>> Học Phí Trường Đại học PHENIKAA
Điểm Chuẩn Đại học PHENIKAA Mới Nhất 
Hướng Dẫn Hồ Sơ Xét Tuyển, Nhập Học Đại học PHENIKAA 
Nguyện Vọng 2 Đại học PHENIKAA Mới Nhất

1 ĐẠI HỌC PHENIKAA DẠY HỌC TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN ONLINE
2 1. Trường Đại học PHENIKAA Tuyển Sinh Các Ngành 
2.1 2. Vùng tuyển sinh Website học trực tuyến Cộng đồng học tập online
2.2 3. Đối tượng tuyển sinh Website học trực tuyến Cộng đồng học tập online
 2.3 4. Phương thức tuyển sinh Website học trực tuyến Cộng đồng học tập online
2.4 5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển Website học trực tuyến Cộng đồng học tập online

3 GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA DẠY HỌC TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN ONLINE
3 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH ĐẠI HỌC PHENIKAA DẠY HỌC TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN ONLINE
3.2 CÁC KHOA TRỰC THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA DẠY HỌC TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN ONLINE
3.3 THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC ĐẠI HỌC PHENIKAA DẠY HỌC TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN ONLINE
3.4 CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA DẠY HỌC TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN ONLINE
3.5 MÔ HÌNH ĐÀO TẠO VÀ MỨC HỌC PHÍ 
3.6 ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC PHENIKAA DẠY HỌC TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN ONLINE
3.7 HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN ĐOÀN THỂ 
3.8 LỜI KẾT ĐẠI HỌC PHENIKAA DẠY HỌC TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN ONLINE

REVIEW – GIỚI THIỆU ĐẠI HỌC PHENIKAA Ngày 21/11/2018, Theo quyết định số 1609/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Thành Tây đã chính thức được đổi tên thành Trường Đại học PHENIKAA mở ra một chặng đường mới cho sự phát triển của Nhà trường.
Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A – PHENIKAA – do TS. Hồ Xuân Năng làm Chủ tịch HĐQT – đầu tư vào trường. Ngày 10/10/2017, Trường kỷ niệm 10 năm thành lập và công bố chiến lược mới mang tên: Đại học Thành Tây – Đại học thời đại mới.
 

Trường Đại học PHENIKAA thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau: Đại học PHENIKAA là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đa ngành, đa lĩnh vực thông qua nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài, bền vững của đất nước. Trường được thành lập ngày 10/10/2007 theo Quyết định số 1368/QĐ-TTg do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký. Thành viên sáng lập Trường gồm:
>> Thủ tục, Hồ sơ nhập học Đại học PHENIKAA
>> Học Phí Trường Đại học PHENIKAA
Điểm Chuẩn Đại học PHENIKAA Mới Nhất 
Hướng Dẫn Hồ Sơ Xét Tuyển, Nhập Học Đại học PHENIKAA 
Nguyện Vọng 2 Đại học PHENIKAA Mới Nhất

1 ĐẠI HỌC PHENIKAA DẠY HỌC TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN ONLINE
2 1. Trường Đại học PHENIKAA Tuyển Sinh Các Ngành 
2.1 2. Vùng tuyển sinh Website học trực tuyến Cộng đồng học tập online
2.2 3. Đối tượng tuyển sinh Website học trực tuyến Cộng đồng học tập online
 2.3 4. Phương thức tuyển sinh Website học trực tuyến Cộng đồng học tập online
2.4 5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển Website học trực tuyến Cộng đồng học tập online

3 GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA DẠY HỌC TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN ONLINE
3 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH ĐẠI HỌC PHENIKAA DẠY HỌC TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN ONLINE
3.2 CÁC KHOA TRỰC THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA DẠY HỌC TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN ONLINE
3.3 THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC ĐẠI HỌC PHENIKAA DẠY HỌC TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN ONLINE
3.4 CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA DẠY HỌC TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN ONLINE
3.5 MÔ HÌNH ĐÀO TẠO VÀ MỨC HỌC PHÍ 
3.6 ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC PHENIKAA DẠY HỌC TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN ONLINE
3.7 HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN ĐOÀN THỂ 
3.8 LỜI KẾT ĐẠI HỌC PHENIKAA DẠY HỌC TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN ONLINE

REVIEW – GIỚI THIỆU ĐẠI HỌC PHENIKAA Ngày 21/11/2018, Theo quyết định số 1609/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Thành Tây đã chính thức được đổi tên thành Trường Đại học PHENIKAA mở ra một chặng đường mới cho sự phát triển của Nhà trường.
Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A – PHENIKAA – do TS. Hồ Xuân Năng làm Chủ tịch HĐQT – đầu tư vào trường. Ngày 10/10/2017, Trường kỷ niệm 10 năm thành lập và công bố chiến lược mới mang tên: Đại học Thành Tây – Đại học thời đại mới.
 

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận