Trường Đại học Tiền Giang

Tên trường: Đại học Tiền Giang

Tên tiếng Anh: Tien Giang University (TGU)

Mã trường: TTG

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau Đại học ( Thạc sĩ , tiến sĩ ) - Tại chức, từ xa - Văn bằng 2 - Liên kết Quốc tế 

Địa chỉ:Trụ sở chính: 119 Ấp Bắc - Phường 05 - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Cơ sở 2: Km 1964, QL1A, Long Bình, Long An, Châu Thành, Tiền Giang.

Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: Nhánh cao tốc số 1, ấp Thân Bình, Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Miền Nam

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Website: http://www.tgu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/truongdaihoctiengiang/

Xem mức học phí các ngành đào tạo của trường Đại học Tiền Giang tại đây.

ĐH Tiền Giang là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc hệ thống Giáo dục Quốc dân và là trường ĐH công lập, đa cấp, đa lĩnh vực, đào tạo liên thông theo hướng nghề nghiệp - ứng dụng.
Trường trực thuộc UBND tỉnh Tiền Giang và chịu sự quản lý Nhà nước về chuyên môn  của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tên trường: Đại học Tiền Giang

Tên tiếng Anh: Tien Giang University (TGU)

Mã trường: TTG

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau Đại học - Tại chức, từ xa - Văn bằng 2 - Liên kết Quốc tế 

Địa chỉ:Trụ sở chính: 119 Ấp Bắc - Phường 05 - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Cơ sở 2: Km 1964, QL1A, Long Bình, Long An, Châu Thành, Tiền Giang.

Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: Nhánh cao tốc số 1, ấp Thân Bình, Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Miền Nam

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Website: http://www.tgu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/truongdaihoctiengiang/

Xem mức học phí các ngành đào tạo của trường Đại học Tiền Giang tại đây.

Đại học Tiền Giang đào tạo nguồn nhân lực đa dạng, có chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long, đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng và hội nhập quốc tế. Để hoàn thành sứ mạng trên, Trường Đại học Tiền Giang cam kết:

1) Thường xuyên xem xét, cập nhật, cải tiến nội dung chương trình đào tạo, nội dung giáo trình, bài giảng theo yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong xã hội.

2) Thường xuyên cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo.

3)  Chăm lo xây dựng đội ngũ CB-VC, nhất là đội ngũ giảng viên có đủ trình độ, phẩm chất và năng lực để đáp ứng nhu cầu học tập của người học.

4)  Luôn đảm bảo đủ phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành, thư viện, tổ chức môi trường Internet không dây (wireless) phủ khắp các khối nhà học tập trong trường, máy móc thiết bị, vật tư để việc dạy và học đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu lao động xã hội.

5) Luôn lắng nghe và tạo điều kiện thuận lợi để người học có thể phát triển tiềm năng sáng tạo của mình.

6) Thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước đối với người học.

7) Thường xuyên xem xét, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường.

Tên trường: Đại học Tiền Giang

Tên tiếng Anh: Tien Giang University (TGU)

Mã trường: TTG

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau Đại học - Tại chức, từ xa - Văn bằng 2 - Liên kết Quốc tế 

Địa chỉ:Trụ sở chính: 119 Ấp Bắc - Phường 05 - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Cơ sở 2: Km 1964, QL1A, Long Bình, Long An, Châu Thành, Tiền Giang.

Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: Nhánh cao tốc số 1, ấp Thân Bình, Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Miền Nam

Website: http://www.tgu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/truongdaihoctiengiang/

Xem mức học phí các ngành đào tạo của trường Đại học Tiền Giang tại đây.

Mức học phí học sinh, sinh viên hệ chính quy:

Nhóm Khoa học xã hội, kinh tế, luật; Nông, lâm, thuỷ sản

Đại học: 227.000 đồng/ tín chỉ

Cao đẳng: 180.000 đồng/ tín chỉ

Trung cấp chuyên nghiệp: 2.600.000 đồng/ học kỳ

Nhóm Khoa học tự nhiên; Kỹ thuật, công nghệ; Thể dục thể thao

Đại học: 267.000 đồng/ tín chỉ

Cao đẳng: 214.000 đồng/ tín chỉ

Trung cấp chuyên nghiệp: 3.050.000 đồng/ học kỳ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG.Căn cứ Quyết định số 132/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tiền Giang;
Căn cứ Công văn số 3624/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tiền Giang;
Căn cứ Kế hoạch số 154/KH-ĐHTG ngày 06 tháng 3 năm 2013 của Trường Đại học Tiền Giang về việc tổ chức rà soát quy trình quản lý chất lượng và biểu mẫu hành chính;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,
QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố Chính sách chất lượng và ban hành44 quy trình quản lý của Trường Đại học Tiền Giang (đính kèm danh mục các Quy trình quản lý).
1. Quy trình quản lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.
2. Danh mục Quy trình quản lý nêu tại Quyết định này khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thì áp dụng theo quy định mới và phải cập nhật để công bố.
3. Danh mục quy trình quản lý ban hành kèm theo Quyết định này được đưa lên website của trường để viên chức, học sinh, sinh viên tiện sử dụng.
Điều 2. Phòng Tổ chức- Hành chính có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong trường thường xuyên cập nhật Danh mục Quy trình quản lý  của nhà trường để trình Hiệu trưởng công bố.
Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính, các đơn vị, viên chức, học sinh, sinh viên Trường Đại học Tiền Giang có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này thay thế Quyết định số 52/QĐ-ĐHTG, ngày 26 tháng 01 năm 2010 của Trường Đại học Tiền Giang.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.