Trường Đại học Vinh

Tên trường: Đại học Vinh

Tên tiếng Anh: Vinh University

Loại trường: Công lập

Mã trường: TDV

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Tại chức

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Miền Trung

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Website: http://vinhuni.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/DaiHocVinh/

Tên trường: Đại học Vinh

Tên tiếng Anh: Vinh University

Loại trường: Công lập

Mã trường: TDV

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Tại chức

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Miền Trung

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Website: http://vinhuni.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/DaiHocVinh/

Trường Đại học Vinh cam kết cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo các công trình nghiên cứu khoa học có chất lượng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu ứng dụng cho các tổ chức, địa phương bằng các biện pháp:

1. Không ngừng cải tiến chất lượng trên cơ sở đổi mới chương trình đào tạo và phương pháp dạy học;

2. Tạo môi trường học tập, nghiên cứu và điều kiện làm việc cho người học, giảng viên và cán bộ viên chức của Nhà trường, lấy người học làm trung tâm, đội ngũ giảng viên là nguồn lực cốt lõi trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học;

3. Thường xuyên đánh giá và cải tiến cách thức, phương pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hoạt động của Nhà trường.

Tên trường: Đại học Vinh

Tên tiếng Anh: Vinh University

Loại trường: Công lập

Mã trường: TDV

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Tại chức

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Miền Trung

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Website: http://vinhuni.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/DaiHocVinh/

SỨ MẠNG: Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học cơ bản, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước, luôn hướng tới sự thành đạt của người học.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI Chuyển đổi Cao đẳng nghề sang Đại học chính quy

 Trung thực (Honesty) Chuyển đổi Cao đẳng nghề sang Đại học chính quy

Trách nhiệm (Accountability) Chuyển đổi Cao đẳng nghề sang Đại học chính quy

 Say mê (Passion) Chuyển đổi Cao đẳng nghề sang Đại học chính quy

  Sáng tạo (Creativity) Chuyển đổi Cao đẳng nghề sang Đại học chính quy

 Hợp tác (Collaboration) Chuyển đổi Cao đẳng nghề sang Đại học chính quy

TẦM NHÌN: Trường Đại học Vinh trở thành Đại học Vinh trọng điểm quốc gia, thành viên của Mạng lưới các trường đại học ASEAN.

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT: Tạo dựng môi trường học thuật tốt để hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực cá nhân, hướng tới sự thành công.

 

 

 

Tên trường: Đại học Vinh

Tên tiếng Anh: Vinh University

Loại trường: Công lập

Mã trường: TDV

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Tại chức

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Miền Trung

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Website: http://vinhuni.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/DaiHocVinh/

Trường Đại học Vinh xác định Hợp tác (Collaboration) trong môi trường học thuật, đa văn hóa là sự kết nối, tương tác và cộng hưởng năng lực giữa các cá nhân và giữa các đơn vị, tổ chức để tạo nên sự phát triển. Hợp tác là tôn trọng sự khác biệt, sự phát triển tự do của mỗi con người, thể hiện tính nhân văn. Hợp tác là con đường để cùng phát triển và đảm bảo lợi ích hài hòa của các bên liên quan.

Nhà trường tạo dựng môi trường hợp tác để thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Người học được khuyến khích phát triển năng lực hợp tác thông qua chương trình đào tạo với các phương pháp dạy học tích cực chú trọng đến năng lực hợp tác

Trường Đại học Vinh coi Sáng tạo (Creativity) là năng lực cốt lõi nhất của mỗi cá nhân, đảm bảo cho sự thành công trong nghề nghiệp và cuộc sống trong bối cảnh thay đổi và sự vận động của Cách mạng công nghiệp 4.0, đảm bảo khả năng học suốt đời. Sáng tạo là tạo ra những tri thức và giá trị mới. Sáng tạo là dám nghĩ, dám làm, say mê nghiên cứu, khám phá, và không ngừng cải tiến.

Nhà trường đào tạo người học trở thành người lao động sáng tạo thông qua quá trình "hình thành ý tưởng - thiết kế - triển khai - vận hành" trong các hoạt động nghề nghiệp, có khả năng thích ứng cao trong thế giới việc làm.

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận