Trường đại học quốc tế Việt - Anh

Tên trường: Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh (ĐH Đà Nẵng)

Tên tiếng Anh: Viet Anh Research and Education Institute - The University of Danang (DDV)

Mã trường: DDV

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Tại chức - Văn bằng 2 - hợp tác quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Loại trường: Công lập

Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 37 38 399           Email: contact@vnuk.edu.vn

Địa chỉ website: www.vnuk.udn.vn

Địa chỉ website tuyển sinh: www.tuyensinhvnuk.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/vnuk.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/VietAnhvnuk.edu.vn

Theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Tên trường: Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh (ĐH Đà Nẵng)

Tên tiếng Anh: Viet Anh Research and Education Institute - The University of Danang (DDV)

Mã trường: DDV

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Tại chức - Văn bằng 2 - hợp tác quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Loại trường: Công lập

Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 37 38 399           Email: contact@vnuk.edu.vn

Địa chỉ website: www.vnuk.udn.vn

Địa chỉ website tuyển sinh: www.tuyensinhvnuk.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/vnuk.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/VietAnhvnuk.edu.vn

Theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Tên trường: Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh (ĐH Đà Nẵng)

Tên tiếng Anh: Viet Anh Research and Education Institute - The University of Danang (DDV)

Mã trường: DDV

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Tại chức - Văn bằng 2 - hợp tác quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Loại trường: Công lập

Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 37 38 399           Email: contact@vnuk.edu.vn

Địa chỉ website: www.vnuk.udn.vn

Địa chỉ website tuyển sinh: www.tuyensinhvnuk.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/vnuk.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/VietAnhvnuk.edu.vn

Theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Tên trường: Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh (ĐH Đà Nẵng)

Tên tiếng Anh: Viet Anh Research and Education Institute - The University of Danang (DDV)

Mã trường: DDV

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Tại chức - Văn bằng 2 - hợp tác quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Loại trường: Công lập

Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 37 38 399           Email: contact@vnuk.edu.vn

Địa chỉ website: www.vnuk.udn.vn

Địa chỉ website tuyển sinh: www.tuyensinhvnuk.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/vnuk.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/VietAnhvnuk.edu.vn

Theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)