Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Các trường ĐH & CĐ phân theo nhóm ngành đào tạo,Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học  tuyensinhdaotaostart@gmail.com 1. Báo cáo kết quả thực hiện tuyển sinh năm 21 quy định tại khoản 3 điều 10 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT theo biểu mẫu đính kèm văn bản này.  Ghi chú: Các trường Cao Đẳng có đánh dấu (*) là các trường ngoài công lập

BẢNG DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Nguyên tắc gán mã các cấp: (Tư vấn chọn Mã ngành học, Mã nghề học, trường học : 0961 654 423 )

- Mã cấp I - Trình độ đào tạo: 01 chữ số

- Mã cấp II - Lĩnh vực đào tạo: 03 chữ số (gồm 2 số tiếp theo và số mã sinh ra nó)

- Mã cấp III - Nhóm ngành, nghề: 05 chữ số (gồm 2 số tiếp theo và số mã sinh ra nó)

- Mã cấp IV - Tên ngành, nghề: 07 chữ số (gồm 2 số tiếp theo và số mã sinh ra nó)

Chương trình chi tiết 6 môn học chung trong đào tạo TC, CĐ GDNN

Bộ LĐTBXH đã ban hành các Thông tư về chương trình chi tiết 6 môn học chung: Chính trị, Pháp luật, Tin học, Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh áp dung thống nhất trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Xin mời tải tại đây.

Gửi nhận xét