Cao Đẳng chính quy tuyển sinh Đại học liên thông, Cao học và chứng chỉ ngắn hạn tại Hà Nội

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông, Cao học và chứng chỉ ngắn hạn tháng 01 năm học 2016

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ CAO HỌC THÁNG 01 NĂM HỌC 2016
(Thí sinh có thể đăng kí dự thi trực tuyến ở cuối mỗi nội dung)
 Trường Cao đẳng Hải Dương liên tục tuyển sinh Đại học liên thông hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học,  Cao học và chứng chỉ ngắn hạn các ngành sau:
 I. ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY
 1. Đại học liên thông chính quy từ trình độ Cao đẳng Ngành Kế toán – Trường Đại học Thái Bình
* Đối tượng: Những người có bằng Cao đẳng chính quy ngành Kế toán.
* Môn thi: Toán Cao cấp, Nguyên lý Kế toán, Kế toán tài chính.
* Thời gian ôn tập và thi:
+ Hướng dẫn ôn tập: 9-10-16-17-23-24/01/2015.
+ Thi tuyển sinh: 30 – 31/01/2016. Nhà trường nhận Hồ sơ đến lúc thi.
Thí sinh đăng kí dự thi trực tuyến tại đây
2.  Đại học liên thông chính quy từ trình độ Cao đẳng  ngành Quản trị văn phòng; Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử truyền thông; Hệ thống thông tin quản lý – Trường Đại học Công nghệ thông tin truyền thông - Đại học Thái Nguyên.
*  Đối tượng:
+ Ngành quản trị văn phòng: Những người có bằng Cao đẳng các ngành Quản trị văn phòng; Văn thư lưu trữ; Hành chính văn phòng...
+ Ngành Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử, truyền thông: Những người có bằng Cao đẳng các ngành Công nghệ kĩ thuật điện – điện tử; Công nghệ kĩ thuật điện...
+ Ngành Hệ thống thông tin quản lý: Những người có bằng Cao đẳng các ngành Công nghệ thông tin; Kế toán; Toán kinh tế; Thư viện – Thông tin....
* Môn thi: Thi 3 môn, cụ thể:
+ Ngành Quản trị Văn phòng: Toán; Kĩ thuật soạn thảo văn bản QL; Quản trị văn phòng.
+ Ngành Công nghệ kĩ thuật điện tử truyền thông: Toán; Nguyên lý điện tử; kĩ thuật số.
+ Ngành Hệ thống thông tin quản lý: Toán; Cơ sở lập trình; Hệ thống thông tin quản lý.
* Ôn tập và thi: Dự kiến cuối tháng 05, đầu tháng 06 năm 2016.
Thí sinh đăng kí dự thi trực tuyến tại đây
3.  Đại học liên thông chính quy từ trình độ Cao đẳng  ngành Toán học, Văn học, Hóa học, Khoa học thư viện (Thư viện và thiết bị trường học) – Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.
*  Đối tượng:
+ Ngành Toán học: Những người có bằng Cao đẳng các ngành Toán học; Toán Lý; Toán Tin được thi ngay. Những người có bằng Cao đẳng các ngành Toán – Hóa; Toán – Thể dục; Toán Tài chính; Toán Kinh tế thì được dự thi sau khi đã học chuyển đổi 15 tín chỉ.
+ Ngành Hóa học: Những người có bằng Cao đẳng các ngành Sư phạm Hóa học; Sư phạm Hóa – Sinh; Công nghệ kĩ thuật Hóa học; Kĩ thuật Hóa học được thi ngay. Những người có bằng Cao đẳng ngành Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Vật liệu; Công nghệ Hóa dầu thì được dự thi sau khi đã học chuyển đổi 15 tín chỉ.
+ Ngành Văn học: Những người có bằng Cao đẳng các ngành Sư phạm Ngữ Văn; Văn Sử; Văn Địa; Văn Giáo dục Công dân được thi ngay. Những người có bằng Cao đẳng ngành Việt Nam học; Du lịch; Báo chí; Mầm non; Tiểu học thì được dự thi sau khi đã học chuyển đổi 15 tín chỉ.
+ Ngành Khoa học Thư viện (Thư viện và thiết bị trường học): Những người có bằng Cao đẳng các ngành Khoa học Thư viện; Thông tin học; Thông tin - Thư viện; Thư viện – Thiết bị trường học được thi ngay. Những người có bằng Cao đẳng ngành Toán học; Văn học; Lịch sử; Địa Lý; Vật lý; Sinh học; Tin học; Công nghệ thông tin và có bằng Trung cấp Văn thư lưu trữ; Lưu trữ; Quản trị văn phòng thì được dự thi sau khi đã học chuyển đổi 15 tín chỉ.
* Môn thi: Thi 3 môn, cụ thể:
+ Ngành Toán học: Toán; Kĩ thuật soạn thảo văn bản QL; Quản trị văn phòng.
+ Ngành Hóa học: Toán; Nguyên lý điện tử; kĩ thuật số.
+ Ngành Văn học: Toán; Cơ sở lập trình; Hệ thống thông tin quản lý.
* Ôn tập và thi: Dự kiến cuối tháng 05, đầu tháng 06 năm 2016.
Thí sinh đăng kí dự thi trực tuyến tại đây
4.  Đại học liên thông chính quy từ trình độ Cao đẳng  ngành Giáo dục Thể chất – Đại học SPTDTT Hà Nội.
*  Đối tượng: Những người có bằng Cao đẳng Giáo dục Thể chất; Thể dục – Công tác Đội; Thể dục – Sinh; Sinh – Thể dục; Cao đẳng Thể dục thể thao…
* Môn thi: Thi 3 môn: Sinh lý học Thể dục thể thao; Lý luận và PPGD Thể chất; Năng khiếu (Bật xa tại chỗ không đà, chạy 100m hoặc chạy nhanh khéo).
* Ôn tập và thi: Dự kiến cuối tháng 08, đầu tháng 09 năm 2016.
Thí sinh đăng kí dự thi trực tuyến tại đây
Thời gian đào tạo Đại học liên thông các ngành trên tối đa 1,5 năm.
 II. ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
 1. Đại học liên thông hệ vừa làm vừa học từ trình độ TCCN và Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Hải Phòng.
- Đối tượng: Những người có bằng TCCN và Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non được dự thi ngay. Những người có bằng TCCN hoặc Cao đẳng ngành khác trở lên phải học chuyển đổi theo quy định của Đại học Hải Phòng mới được dự thi.
- Môn thi:
+ Ngành Giáo dục Mầm non: Thi 03 môn gồm Toán; Ngữ Văn và Năng khiếu (Hát, nhạc)
- Ôn tập và thi:
+ Ngành Giáo dục Mầm non: Đã hướng dẫn ôn tập xong. Dự kiến thi 20-21/01/2016.
+ Ngành Giáo dục Tiểu học: Dự kiến ôn tập và thi từ tháng 04 đến tháng 12 năm học 2016 khi có đủ số lượng. Nhà trường nhận hồ sơ đến lúc thi.
Thí sinh đăng kí dự thi trực tuyến tại đây
2. Đại học liên thông hệ vừa làm vừa học từ trình độ Cao đẳng các ngành Sư phạm: Giáo dục Mầm non; Giáo dục Tiểu học; SP Toán học; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; SP Sinh học; SP Ngữ văn; Sư phạm Lịch Sử; Sư phạm Địa lý; Công nghệ thông tin… của Đại học Sư phạm Hà nội
- Đối tượng: Những người có bằng Cao đẳng các ngành tương ứng.
- Môn thi: Theo quy định của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Có trên website của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: http://ttdtbdtx.hnue.edu.vn/
- Ôn tập và thi: Trường Cao đẳng Hải Dương liên tục tuyển sinh và liên tục mở các lớp thuộc các ngành trên từ tháng 04 đến tháng 12 năm 2016.Ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học dự kiến ôn và thi vào tháng 04 năm 2016.Nhà trường nhận hồ sơ đến lúc thi.
Thí sinh đăng kí dự thi trực tuyến tại đây
3.  Đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học ngành Luật của Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.
- Đối tượng: Những người có bằng tốt nghiệp Đại học các ngành không phải là ngành Luật.
-  Môn thi: Thi 03 gồm Ngữ Văn; Lịch Sử; Địa Lý
- Ôn tập và thi: Dự kiến ôn tập và thi từ tháng 04 đến tháng 12 năm học 2016 khi có đủ số lượng. Nhà trường nhận hồ sơ đến lúc thi.
Thí sinh đăng kí dự thi trực tuyến tại đây
4.  Đại học liên thông hệ vừa làm vừa học ngành Quản lý đất đai; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Chăn nuôi - Thú y... Học viện Nông nghiệp Hà Nội.
- Đối tượng dự thi: Những người đã có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng các ngành tương ứng.
- Môn thi: Theo quy định của Học viện Nông nghiệp Hà Nội (Có trên website của Trường Học viện Nông nghiệp Hà Nội: http://www.vnua.edu.vn/vie/
- Ôn tập và thi: Dự kiến ôn tập và thi từ tháng 04 đến tháng 12 năm học 2016 khi có đủ số lượng. Nhà trường nhận hồ sơ đến lúc thi.
Thí sinh đăng kí dự thi trực tuyến tại đây
 III.  CAO HỌC ( THẠC SỸ )
 1. Cao học ngành Ngữ Văn; Hóa học; Vật lý – Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên
- Đối tượng dự thi: Những người có bằng tốt nghiệp Đại học các ngành tương ứng hệ chính quy và hệ VLVH. Những người tốt nghiệp Đại học ngành khác ngành đăng kí dự thi phải học chuyển đổi theo quy định của Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên mới được dự thi.
-  Môn thi: Thi 3 môn theo quy định của Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.
-  Ôn tập và học chuyển đổi và thi: - Ôn tập và thi: Dự kiến  tuyển sinh 2 đợt
Đợt 1: Tháng 03 - 04 năm 2016
Đợt 2: Tháng 08-09 năm 2016.
Thí sinh đăng kí dự thi trực tuyến tại đây
2. Cao học ngành Khoa học máy tính; Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa – Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông – Đại học Thái Nguyên
- Đối tượng dự thi: Những người có bằng tốt nghiệp Đại học các ngành tương ứng hệ chính quy và hệ VLVH. Những người tốt nghiệp Đại học ngành khác ngành đăng kí dự thi phải học chuyển đổi theo quy định của Đại học Công nghệ Thông tin và truyền thông – Đại học Thái Nguyên.
-  Môn thi: Thi 3 môn theo quy định của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và truyền thông – Đại học Thái Nguyên.
-  Ôn tập và học chuyển đổi và thi: - Ôn tập và thi: Dự kiến  tuyển sinh 2 đợt
Đợt 1: Tháng 03 - 04 năm 2016
Đợt 2: Tháng 08-09 năm 2016.
Thí sinh đăng kí dự thi trực tuyến tại đây
3. Cao học ngành Toán học, Quản trị kinh doanh; Tài chính ngân hàng; Kế toán; Y tế cộng đồng; Công tác xã hội (Đại học Thăng Long)
Giáo dục và phát triển Cộng đồng (Đại học SP Hà Nội).
- Đối tượng dự thi: Những người đã có bằng tốt nghiệp Đại học các ngành tương ứng. Những người tốt nghiệp Đại học ngành khác ngành đăng kí dự thi phải học chuyển đổi theo quy định của các trường Đại học Thăng Long.
-  Môn thi: Thi 3 môn theo quy định của Trường Đại học (môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành).
-  Ôn tập và học chuyển đổi và thi: - Ôn tập và thi: Dự kiến  tuyển sinh 2 đợt
Đợt 1: Tháng 03 - 04 năm 2016
Đợt 2: Tháng 08-09 năm 2016.
Thí sinh đăng kí dự thi trực tuyến tại đây
 4. Cao học Giáo dục và phát triển cộng đồng – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
- Đối tượng dự thi: Những người đã có bằng tốt nghiệp Đại học các ngành.
-  Môn thi: Thi 3 môn gồm: Ngoại ngữ; Tâm lí học đại cương; Giáo dục học đại cương.
- Ôn tập và thi: Dự kiến tháng 05 đến tháng 08 năm 2016.
Thí sinh đăng kí dự thi trực tuyến tại đây
5. Cao học ngành Thể dục Thể thao – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
- Đối tượng dự thi: Những người đã có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thể dục thể thao. Thông tin cụ thể xem tại website của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội: http://dhsptdtthanoi.edu.vn/
-  Môn thi: Thi 3 môn gồm: Ngoại ngữ; Sinh lý học Thể dục thể thao; Lý luận và PPGD Thể chất.
- Ôn tập và thi: Dự kiến  tuyển sinh 2 đợt
Đợt 1: Tháng 03 - 04 năm 2016
Đợt 2: Tháng 08-09 năm 2016.
Thí sinh đăng kí dự thi trực tuyến tại đây
IV.  CÁC LOẠI CHỨNG CHỈ NGẮN HẠN
 1. Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
- Đối tượng: Những người có bằng Đại học.
Thí sinh đăng kí dự thi trực tuyến tại đây
- Thời gian đào tạo: 3 tháng
2. Các chứng chỉ khác: Chứng chỉ Kế toán trưởng; chứng chỉ dành cho khối doanh nghiệp như: CCO (Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp), CEO (Giám đốc điều hành chuyên nghiệp), CFO (Giám đốc tài chính chuyên nghiệp), CMO (Giám đốc marketting chuyên nghiệp), CHRO (Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp), CPO (Giám đốc sản xuất), MMM (Quản lý cấp trung), Chứng chỉ về môi trường, chứng chỉ an toàn lao động, chứng chỉ nghiệp vụ kê khai hải quan… của Trường Đại học Thương Mại, Trường Đào tạo doanh nhân PTI, các tổ chức giáo dục và đào tạo khác...
Thí sinh đăng kí dự thi trực tuyến tại đây
Học viên có nhu cầu dự thi mua và nộp hồ sơ tại phòng Đào tạo hoặc phòng Tư vấn tuyển sinh trường Cao đẳng Hải Dương.

Gửi nhận xét