Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán: Thi tốt nghiệp THPT:Gợi ý đáp án đề thi tham khảo THPT quốc gia

Dưới đây là gợi ý đáp án tất cả môn trắc nghiệm của đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 của Bộ GD&ĐT mới công bố ngày 6/12.

Sau đây là gợi ý đáp án tất cả môn trắc nghiệm của đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 của Bộ GD&ĐT mới công bố ngày 6/12 do các giáo viên thuộc Hệ thống giáo dục Học mãi đưa ra để thí sinh và giáo viên tham khảo.

1. Đề tham khảo môn Toán:Gợi ý đáp án Đề thi tham khảo môn Toán:

1. D 2. D 3.A 4. D 5. B 6. C 7. A 8.B 9. C 10. B 11. C 12. A 13. B 14. D 15. B 16. D 17. A 18. D 19. B 20. B 21. A 22. B 23. C 24. D 25. A 26. C 27. A 28. D 29. A 30. D 31. A 32. C 33. D 34. A 35. C 36. C 37. D 38. B 39. B 40. A 41. A 42. B 43. D 44. A 45. C 46. A 47. D 48. C 49. C 50. B

2. Đề thi tham khảo môn Vật lý:Gợi ý đáp án Đề thi tham khảo môn Vật lý:

1. C 2. A 3. D 4. A 5. B 6. D 7. A 8. C 9. C 10. C 11. C 12. D 13. A 14. C 15. A 16. C 17. B 18. A 19. B 20. B 21. A 22. A 23. A 24. B 25. B 26. D 27. A 28. B 29. A 30. D 31. C 32. D 33. A 34. A 35. C 36. C 37. B 38. C 39. B 40. C

3. Đề thi tham khảo môn Hóa học:Gợi ý đáp án. Đề thi tham khảo môn Hóa học:

41. B 42. A 43. C 44. B 45. A 46. A 47. B 48. B 49. A 50. D 51. D 52. C 53. B 54. C 55. A 56. A 57. A 58. C 59. B 60. A 61. D 62. C 63. B 64. D 65. C 66. A 67. B 68. B 69. C 70. C 71. C 72. A 73. D 74. D 75. A 76. B 77. D 78. C 79. D 80. B 7. A

4. Đề thi tham khảo môn Sinh học:Gợi ý đáp án Đề thi tham khảo môn Sinh học:

81. B 82. A 83. D 84. B 85. D 86. D 87. A 88. B 89. B 90. A 91. A 92. B 93. A 94. C 95. B 96. C 97. A 98. B 99. B 100. D 101. C 102. A 103. C 104. A 105. B 106. A 107. D 108. D 109. C 110. B 111. A 112. A 113. D 114. D 115. B 116. D 117. A 118. D 119. B 120. C

5. Đề thi tham khảo môn Lịch sử:Gợi ý đáp án Đề thi tham khảo môn Lịch sử:

1. D 2. B 3. B 4. C 5. D 6. A 7. A 8. C 9. A 10. C 11. B 12. A 13. D 14. C 15. C 16. B 17. A 18. A 19. C 20. D 21. A 22. C 23. C 24. B 25. B 26. A 27. D 28. C 29. D 30. B 31. A 32. C 33. D 34. B 35. C 36. A 37. D 38. A 39. B 40. A

6. Đề thi tham khảo môn Địa lý:Gợi ý đáp án Đề thi tham khảo môn Địa lý:

41. A 42. B 43. D 44. A 45. A 46. B 47. D 48. D 49. C 50. A 51. A 52. B 53. D 54. A 55. C 56. A 57. C 58. C 59. C 60. A 61. B 62. B 63. D 64. A 65. A 66. A 67. A 68. D 69. B 70. C 71. B 72. D 73. C 74. C 75. B 76. A 77. A 78. C 79. C 80. A

7. Đề thi tham khảo môn GDCD: Gợi ý đáp án Đề thi tham khảo môn GDCD:

81. A 82. D 83. C 84. B 85. B 86. C 87. D 88. A 89. D 90. D 91. D 92. A 93. C 94. C 95. D 96. B 97. D 98. D 99. A 100. B 101. C 102. A 103. B 104. B 105. C 106. A 107. B 108. A 109. B 110. B 111. D 112. C 113. A 114. C 115. B 116. B 117. D 118. B 119. D 120. C

8. Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh:Gợi ý đáp án Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh

1. A 2. C 3. D 4. C 5. C 6. C 7. A 8. B 9. A 10. A 11. C

12. B 13. A 14. D 15. B 16. B 17. D 18. D 19. C 20. B 21. C

22. A 23. A 24. A 25. D   26. B

27. D 28. D 29. B 30. C 31. D 32. C 33. C 34. C 35. B 36. B 37. B 38. D 39. A 40. B 41. A 42. C 43. B 44. B 45. B 46. A 47. B 48. A 49. C 50. B

Thí sinh có thể tải bản mềm về máy tính Tại đây.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã công bố phương án tổ chức thi THPT quốc gia 2019 với một số thay đổi quan trọng so với các năm trước.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12; đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp THPT và có độ phân hóa phù hợp để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp làm cơ sở cho tuyển sinh.

Dự kiến, điểm xét tốt nghiệp THPT gồm 70% điểm trung bình các bài thi THPT quốc gia dùng để xét tốt nghiệp THPT + 30% điểm trung bình cả năm lớp 12 của thí sinh + điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Gửi nhận xét