Khoa Pháp luật Kinh tế đào tạo ĐH Luật cơ sở Hà Nội

Do nhu cầu tăng cường đào tạo cán bộ pháp lí, năm 1982 Bộ Tư pháp đã quyết định mở rộng quy mô Trường.

Điều kiện đăng ký xét bổ nhiệm: các ứng viên đã được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015; có sức khỏe đảm bảo giảng dạy và nghiên cứu khoa học.Chức năng, nhiệm vụ:
* Chức năng:Thông Tin Tuyển Sinh Văn Bằng 2 Đại Học Luật Học Hà Nội
             + Đào tạo cán bộ pháp lý có trình độ đại học và VB2 đại học;
             + Nghiên cứu khoa học luật kinh tế;
             + Truyền bá kiến thức pháp luật kinh tế.
* Nhiệm vụ:Thực hiện các nhiệm vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội và các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng khác do Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao (không bao gồm đào tạo, liên kết đào tạo trung cấp luật).
             + Trong công tác chính trị tư tưởng, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cán bộ, nhân viên, thực hiện tốt hoạt động xã hội, từ thiện;
             + Trong công tác giảng dạy, thực hiện kế hoạch giảng dạy đại học của nhà trường cho các tất cả các lớp thuộc các hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học, hệ trung cấp; giảng dạy cho các khoá đào tạo sau đại học; tổ chức công tác thực tập, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên; chuẩn bị các điều kiện vật chất để  thực hiện việc đào tạo theo học chế tín chỉ, đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường tự học, tự nghiên cứu của sinh viên;
             + Trong công tác nghiên cứu khoa học, thực hiện các kế hoạch nghiên cứu khoa học và hội thảo khoa học đã được duyệt; tăng cường công tác tổ chức nghiên cứu khoa học cho sinh viên.
             + Trong công tác biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo: Biên soạn mới các giáo trình, tiếp tục tái bản có sửa chữa bổ sung các giáo trình đã xuất bản trong những năm trước đây; Động viên giáo viên trong khoa viết các tài liệu tham khảo, phục vụ công tác học tập và nghiên cứu cho sinh viên.Văn bằng 2 đại học Luật Hà Nội
             + Tham gia đầy đủ, có chất lượng các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do nhà trường tổ chức.Căn cứ Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh giáo sư, phó giáo sư ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Căn cứ Thông tư số 30/2012/TT-BGDĐT ngày 11/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Căn cứ  Quyết định số 46/QĐ-HĐCDGSNN ngày 22/10/2015 của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015; Căn cứ kế hoạch giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường

Gửi nhận xét