Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn(*)

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn(*) Đổi tên Trường Cao đẳng kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn, được thành lập theo Quyết định số 3502/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2007 và đổi tên theo Quyết định số 5983/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

Căn cứ Luật Giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học;
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng; Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 2 năm 2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 253/UBND-VX ngày 17 tháng 01 năm 2014 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan và Hội đồng quản trị Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  • 01/09/2011 08:42