Mã Trường DHA Đại học Luật - Đại học Huế

Đại học Luật - Đại học Huế tiền thân là Luật Khoa thuộc Viện Đại học Huế thành lập từ năm 1957, năm 1975, khi đất nước hoàn toàn thống nhất, Luật Khoa thuộc Viện Đại học Huế hoàn thành nhiệm vụ đào tạo. Ngày 19/11/1990, Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Huế (nay là Trường Đại học Khoa học) ban hành Quyết định số 304/TCCB thành lập Tổ Pháp lý, sau đó đổi tên thành Bộ môn Pháp lý. Đến ngày 26/01/2000, Giám đốc Đại học Huế ban hành Quyết định số 020/QĐ-ĐHH-TCNS thành lập Khoa Luật thuộc Trường Đại học Khoa học, trên cơ sở nâng cấp Bộ môn Pháp lý.

Điểm Chuẩn Xét THPT Quốc Gia Đại Học Luật – Đại Học Huế Mới Nhất, Chính Xác Nhất

Nguyện Vọng 2 Đại Học Luật – Đại Học Huế Mới Nhất

Thủ Tục Xét Tuyển, Nhập Học, Học phí Đại Học Luật – Đại Học Huế

1, Giới thiệu về Đại Học Luật,Đại Học Huế Mới Nhất

2, Thông tin tuyển sinh Đại Học Luật,Đại Học Huế Mới Nhất

Thời gian và hồ sơ xét tuyển Đại Học Luật,Đại Học Huế Mới Nhất

 Đối tượng xét tuyển Đại Học Luật,Đại Học Huế Mới Nhất

Phạm vi xét tuyển Đại Học Luật,Đại Học Huế Mới Nhất

Phương thức tuyển sinh Đại Học Luật,Đại Học Huế Mới Nhất

3. Học phí Đại Học Luật,Đại Học Huế Mới Nhất

4. Điểm chuẩn của Đại Học Luật,Đại Học Huế Mới Nhất trong những năm gần đây 

Ngành Luật đào tạo các chuyên ngành: Luật Hành chính; Luật Dân sự; Luật Hình sự; Luật Kinh tế; Luật Quốc tế.

 Ngành Luật Kinh tế đào tạo các chuyên ngành: Luật Hợp đồng; Luật Tổ chức kinh doanh. 

Đại học Luật - Đại học Huế tiền thân là Luật Khoa thuộc Viện Đại học Huế thành lập từ năm 1957, năm 1975, khi đất nước hoàn toàn thống nhất, Luật Khoa thuộc Viện Đại học Huế hoàn thành nhiệm vụ đào tạo. Ngày 19/11/1990, Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Huế (nay là Trường Đại học Khoa học) ban hành Quyết định số 304/TCCB thành lập Tổ Pháp lý, sau đó đổi tên thành Bộ môn Pháp lý. Đến ngày 26/01/2000, Giám đốc Đại học Huế ban hành Quyết định số 020/QĐ-ĐHH-TCNS thành lập Khoa Luật thuộc Trường Đại học Khoa học, trên cơ sở nâng cấp Bộ môn Pháp lý.

Để đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực pháp lý có chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước và là tiền đề để cho việc thành lập Trường Đại học Luật sau này, ngày 19 tháng 8 năm 2009, Giám đốc Đại học Huế ban hành Quyết định số 868/QĐ-ĐHH-TCNS thành lập Khoa Luật trực thuộc Đại học Huế trên cơ sở tách Khoa Luật từ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế; đến ngày 03 tháng 03 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 274/QĐ-TTg chính thức thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế.

Sứ mạng: Đại học Luật - Đại học Huế

Trường Đại học Luật, Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học về lĩnh vực pháp luật, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học xã hội - nhân văn; tổ chức các dịch vụ pháp lý; cung cấp nguồn nhân lực, sản phẩm khoa học, dịch vụ pháp lý có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.

Mục tiêu: Đại học Luật - Đại học Huế

Xây dựng trường Đại học Luật, Đại học Huế thành trường đào tạo Luật chuyên ngành, đào tạo gắn kết nghiên cứu với thực hành; đào tạo nguồn nhân lực pháp luật có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước; vững mạnh toàn diện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa về chương trình đào tạo, đội ngũ, cơ sở vật chất kỹ thuật dạy học; hệ thống quản lý; đạt các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục đại học; thực hiện theo lộ trình đồng bộ các giải pháp để thực hiện quyền tự chủ, tự chiụ trách nhiệm.

Hội thảo chia sẻ về thách thức thời kỳ 4.0 dành cho sinh viên Luật

Đội ngũ cán bộ, giảng viên Đại học Luật - Đại học Huế

Hiện nay, Trường Đại học Luật có 06 phòng chức năng, 05 khoa trực thuộc, 03 trung tâm. Đội ngũ cán bộ có 146 người; 03 phó giáo sư, 16 tiến sĩ, 09 giảng viên chính. Số lượng giảng viên đang làm nghiên cứu sinh trong và ngoài nước là 22 người. Trường hiện đang tổ chức đào tạo 02 chương trình đại học, 01 chương trình thạc sĩ và 01 chương trình tiến sĩ.

Cơ cấu đào tạo Đại học Luật - Đại học Huế

Cơ cấu khoa Luật gồm ba bộ môn: BM Luật Hành chính - Nhà nước, BM Luật Tư pháp - Dân sự và BM Luật Kinh tế - Quốc tế. Trong quá trình xây dựng, đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa Luật phát triển ngày càng lớn mạnh. 

Gửi nhận xét