Tuyển sinh Dược sĩ chính quy liên thông từ dược tá học 1 năm

Các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm trên google một số chương trình đào tạo dược sĩ chính quy liên thông từ dược tá. Chúng ta sẽ thấy hiện có 2 hệ đào tạo liên thông từ dược tá như sau:Đào tạo Trung cấp dược sĩ chính quy 2 năm học ngoài giờ hành chính

TS dược sỹ chính quy liên thông từ Dược tá,Tuyển sinh Dược sỹ chính quy liên thông 01 năm từ Dược tá Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản l‎ý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;Du học ngành Y Dược Quốc tế

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT- BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 của Bộ Nội vụ về việc Sửa đổi bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 25/5/2015 của Liên Bộ Y tế – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ;Việc làm JICA Viện trợ ODA của Japan (Nhật Bản)

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Liên Bộ Y tế – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;

3.6. Nội dung kiến thức ôn tập về năng lực hiểu biết về vị trí dự tuyển, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ:

Căn cứ vị trí việc làm, Hội đồng quyết định nội dung ôn tập cụ thể và thông báo bằng văn bản đến người dự tuyển ít nhất 15 ngày trước ngày tổ chức phỏng vấn.Đại diện Trường Điều Dưỡng Hà Nội, Đài Loan thăm và làm việc tại Trường TCN Điều Dưỡng HN

Đối với vị trí việc làm của chức danh Bác sỹ (hạng III):

+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

+ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

+ Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y tế dự phòng, Y sỹ;

+ Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 4/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”;

+ Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/2/2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế;Dành cho 18 sinh viên muốn học SEO và thực tập SEO tại Hà Nội có hỗ trợ

+ Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc nhiệm vụ của vị trí dự tuyển.

. Đối với vị trí việc làm của chức danh Điều dưỡng (hạng IV):

+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

+ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

+ Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật Y;

+ Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/2/2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở Y tế;

+ Quyết định số 2151/QĐ-BHYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”;

+ Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc nhiệm vụ của vị trí dự tuyển.

 Đối với các vị trí việc làm của chức danh kỹ sư (hạng III) ngành công nghệ kỹ thuật môi trường:

+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

+ Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 4/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”;

+ Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/2/2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế;Hướng dẫn làm hồ sơ thi liên thông Bác sĩ, dược sĩ Đại học

+ Thông tư số 18/2009/TT-BYT ngày 14/10/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;Học phí đại học: cao nhất 4,5 triệu đồng/tháng

+ Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Liên Bộ Y tế – Bộ Tài nguyên môi trường quy định về quản lý chất thải y tế;

+ Thông tư Liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Liên Bộ Khoa học và công nghệ – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ;

+ Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc nhiệm vụ của vị trí dự tuyển.

3.6.4. Đối với các vị trí việc làm của chức danh kỹ sư (hạng III) ngành công nghệ thông tin:

+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

+ Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 4/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”;

+ Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/2/2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế;Quy chế tuyển sinh liên thông Bác sĩ, dược sĩ có gì thay đổi?

+ Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2016 – 2020 của Bộ Y tế, ban hành kèm theo Quyết định số 445/QĐ-BYT ngày 05/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

+ Thông tư Liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Liên Bộ Khoa học và công nghệ – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ;

+ Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc nhiệm vụ của vị trí dự tuyển.

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Liên Bộ Khoa học và công nghệ – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp về tuyển dụng, sử dụng và quản l‎ý viên chức thuộc thẩm quyền quản l‎ý của UBND tỉnh;

Căn cứ Công văn số 559/SNV-CCVC ngày 08/5/2013 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về tuyển dụng, thay đổi chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng viên chức theo Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-SNV ngày 04/4/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2017 cho Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

Căn cứ Kế hoạch số 1863/KH-SYT ngày 03/11/2017 của Sở Y tế về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp Bệnh viện đa khoa Minh Hóa năm 2017; Công văn số 1701/SNV-CCVC ngày 9/11/2017 của Sở Nội vụ về việc thẩm định kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp của Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Hướng dẫn số 1396/HD-SYT ngày 20/6/2016 của Sở Y tế về  việc hướng dẫn công tác xét tuyển viên chức sự nghiệp;

Gửi nhận xét