Tuyển sinh liên thông Đại Học Kinh tế quốc dân CQ hoặc (VLVH)

Tuyển sinh liên thông Đại Học Kinh tế quốc dân CQ hoặc (VLVH) Liên thông Cao đẳng lên Đại học Kinh tế quốc dân. gồm các chuyên ngành Kế toán, Quản Trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng. Hàng năm trường tổ chức làm nhiều đợt thi khác nhau nhằm phục vụ nhu cầu của sv cũng như xã hội. Thông tin tuyển sinh liên thông cụ thể như sau:

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm nghiên cứu, tư vấn và bồi dưỡng quản lý:

1. Trung tâm thuộc Khoa, là đơn vị sự nghiệp có thu, chịu sự quản lý trực tiếp của các Khoa, có chức năng nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng ngắn hạn, tư vấn, ứng dụng khoa học vào các lĩnh vực quản lý, kinh tế, quản trị kinh doanh trong nền kinh tế quốc dân và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ đào tạo khác. Nhân sự của Trung tâm hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm không sử dụng biên chế của Trường.

Nhóm 1: 12 chuyên ngành xã hội hóa thấp (Tin học kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý; Công nghệ thông tin; Kinh tế Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Kinh tế tài nguyên; Kinh tế Bất động sản và địa chính; Kinh doanh bất động sản; Luật kinh doanh; Luật kinh doanh quốc tế; Thống kê kinh tế xã hội; Thống kê kinh doanh): 375.000 đồng/ tín chỉ - 12 triệu đồng/năm.

- Nhóm 2: Chuyên ngành xã hội hóa trung bình gồm các chuyên ngành không thuộc nhóm 1 và nhóm 3: 450.000 đồng/ tín chỉ - 14.5 triệu đồng/ năm.

- Nhóm 3: 5 chuyên ngành xã hội hóa cao (Kế toán tổng hợp, Kiểm toán, Kinh tế đầu tư; Kinh tế quốc tế; Tài chính doanh nghiệp): 530.000 đồng/ tín chỉ - 17 triệu/ năm.

 Nhóm 1: Khoảng 13.8 triệu đồng/ năm

- Nhóm 2: Khoảng 15.5 triệu đồng/ năm

- Nhóm 3: Không vượt quá 17.5 triệu đồng/ năm.

2. Trung tâm có Giám đốc, Phó giám đốc, một số lao động hợp đồng (do Trường ký theo đề nghị của Trung tâm) và các thành viên là giảng viên của khoa và các đơn vị khác trong trường. Phó giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện các công việc do Giám đốc phân công.

3. Trung tâm hoạt động theo nguyên tắc lấy thu bù chi, tự trang trải các chi phí. Tổ chức thực hiện thu chi theo đúng quy tắc, chế độ quản lý tài chính của Nhà nước và qui định của trường. Trung tâm có trách nhiệm góp một phần kinh phí cho Khoa và Trường theo quy chế thu chi nội bộ và kế hoạch giao hàng năm của Trường.

4. Hiệu trưởng quyết định thành lập, phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế tài chính nội bộ của Trung tâm và bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm.

5. Nhiệm kỳ của Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm là 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại. Độ tuổi khi bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm là không quá 55 đối với nam và 50 tuổi đối với nữ. Nhiệm kỳ của Phó Giám đốc Trung tâm theo nhiệm kỳ của Giám đốc Trung tâm và có thể được bổ nhiệm lại

6. Tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy trình và thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

7. Hàng năm, Hiệu trưởng đánh giá các Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm về mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm không hoàn thành nhiệm vụ phảiđược thay thế kịp thời.

Chức năng và nhiệm vụ của các chức danh quản lý được trình bày trong mục cơ cấu tổ chức bộ máy của khoa.

THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ TẠI VĂN PHÒNG TUYỂN SINH

Địa chỉ: P. Quản Lý Đào tạo sv: Tầng 2 số 83 Triều Khúc Thanh Xuân - Hà Nội

* Điện thoại:  024 66812118, :0966 211 915 Thầy Trung: 0942 000 645

(Lưu ý: Gọi điện trước khi đến nộp hồ sơ để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ)

Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế tại Trường (tuyển sinh riêng):

+ Cử nhân quốc tế IBD@NEU: Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quản trị sự kiện, Ngân hàng - Tài chính với ĐH Sunderland & ĐH West of England, Anh quốc; www.isme.neu.edu.vn;

+ Cử nhân Kế toán Tài chính (BIFA) với ĐH Cardiff Metropolitan, Anh quốc; www.saa.neu.edu.vn;

+ Cử nhân Quản trị kinh doanh liên kết 2+2 với ĐH Dongseo, Hàn Quốc; www.khoaquantrikinhdoanh.neu.edu.vn;

+ Cử nhân Quản trị kinh doanh liên kết 2+2 với ĐH California San Bernardino, Hoa Kỳ; Facebook.com/ABD2plus2;

+ Liên thông Cử nhân-Thạc sĩ Định phí Bảo hiểm và Quản trị rủi ro (Actuary) với ĐH Lyon 1, Pháp; www.mfe.neu.edu.vn;

+ Cử nhân Công nghệ Tài chính (Fintech) liên kết 2+2 với ĐH Á Châu, Đài Loan;  fintech.neu.edu.vn;

+ Cử nhân Kinh tế học và Tài chính liên kết 1+2 với ĐH Lincoln, Anh quốc; https://economics.neu.edu.vn/

Gửi nhận xét