UBND Quận 8, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng giáo viên, nhân viên

Căn cứ Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo tuyển dụng giáo viên, nhân viên để bố trí công tác tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8 quản lý như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC:

1. Cấp học mầm non:

a) Giáo viên mầm non: 61 giáo viên
b) Giáo viên mầm non dạy trẻ khiếm thính: 01 giáo viên
c) Nhân viên văn thư trường mầm non: 01 nhân viên

2. Cấp tiểu học:

a) Giáo viên tiểu học: 73 giáo viên, cụ thể như sau:

– Giáo viên tiểu học dạy nhiều môn: 37 giáo viên
– Giáo viên tiểu học dạy môn Tiếng Anh: 16 giáo viên     
– Giáo viên tiểu học dạy môn Thể dục: 05 giáo viên
– Giáo viên tiểu học dạy môn Âm nhạc: 04 giáo viên
– Giáo viên tiểu học dạy môn Mỹ thuật: 02 giáo viên
– Giáo viên tiểu học dạy môn Tin học: 01 giáo viên
– Giáo viên Tổng phụ trách Đội: 05 giáo viên
– Giáo viên chuyên trách phổ cập: 02 giáo viên
– Giáo viên tiểu học dạy trẻ khiếm thính: 01 giáo viên
b) Nhân viên thư viện trường tiểu học: 06 nhân viên
c) Nhân viên văn thư trường tiểu học: 05 nhân viên

3. Cấp trung học cơ sở: " Cao Đẳng mầm Non TP.HCM"

a)  Giáo viên trung học cơ sở: 61 giáo viên, cụ thể như sau:

– Giáo viên trung học cơ sở dạy Ngữ văn:  14 giáo viên
– Giáo viên trung học cơ sở dạy Lịch sử:  04 giáo viên
– Giáo viên trung học cơ sở dạy Địa lý:  05 giáo viên
– Giáo viên trung học cơ sở dạy Giáo dục công dân:  03 giáo viên
– Giáo viên trung học cơ sở dạy Tiếng Anh:  08 giáo viên
– Giáo viên trung học cơ sở dạy Toán:  06 giáo viên
– Giáo viên trung học cơ sở dạy Hoá học:  01 giáo viên
– Giáo viên trung học cơ sở dạy Sinh vật:  06 giáo viên
– Giáo viên trung học cơ sở dạy Kỹ thuật Công nghiệp:  01 giáo viên
– Giáo viên trung học cơ sở dạy Thể dục:  03 giáo viên
– Giáo viên trung học cơ sở dạy Âm nhạc:  02 giáo viên
– Giáo viên trung học cơ sở dạy Mỹ thuật:  04 giáo viên
– Giáo viên trung học cơ sở dạy Tin học:  01 giáo viên
– Giáo viên trung học cơ sở Tổng phụ trách Đội:  01 giáo viên
– Giáo viên trung học cơ sở phụ trách Phổ cập:  01 giáo viên
– Giáo viên trung học cơ sở phụ trách Thí nghiệm:  01 giáo viên
b) Nhân viên thư viện trường trung học cơ sở:  02 nhân viên
c) Nhân viên văn thư trường trung học cơ sở:  01 nhân viên
II. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG:  
– Nhân viên cấp dưỡng:  36 nhân viên
– Nhân viên bảo vệ:  06 nhân viên

Gửi nhận xét