Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp

Tên trường: Sĩ quan Tăng - Thiết giáp
Tên tiếng Anh: Military College of Tank Armour Officer (MCTAO)
Mã trường: TGH
Loại trường: Quân sự

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Liên kết Quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
SĐT: 0211.3539.021             Email: info@tsqttg@gmail.com
Website: http://siquantangthietgiap.vn/
Facebook: www.facebook.com/SiQuanTangThietGiap
Xem chi tiết đối tượng, hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng tại mục 2.8 trong đề án tuyển sinh tại đây.

Tên trường: Sĩ quan Tăng - Thiết giáp
Tên tiếng Anh: Military College of Tank Armour Officer (MCTAO)
Mã trường: TGH
Loại trường: Quân sự

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Liên kết Quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
SĐT: 0211.3539.021             Email: info@tsqttg@gmail.com
Website: http://siquantangthietgiap.vn/
Facebook: www.facebook.com/SiQuanTangThietGiap
Xem chi tiết đối tượng, hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng tại mục 2.8 trong đề án tuyển sinh tại đây.

Tên trường: Sĩ quan Tăng - Thiết giáp
Tên tiếng Anh: Military College of Tank Armour Officer (MCTAO)
Mã trường: TGH
Loại trường: Quân sự

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Liên kết Quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
SĐT: 0211.3539.021             Email: info@tsqttg@gmail.com
Website: http://siquantangthietgiap.vn/
Facebook: www.facebook.com/SiQuanTangThietGiap
Xem chi tiết đối tượng, hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng tại mục 2.8 trong đề án tuyển sinh tại đây.

Tên trường: Sĩ quan Tăng - Thiết giáp
Tên tiếng Anh: Military College of Tank Armour Officer (MCTAO)
Mã trường: TGH
Loại trường: Quân sự

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Liên kết Quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
SĐT: 0211.3539.021             Email: info@tsqttg@gmail.com
Website: http://siquantangthietgiap.vn/
Facebook: www.facebook.com/SiQuanTangThietGiap
Xem chi tiết đối tượng, hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng tại mục 2.8 trong đề án tuyển sinh tại đây.