Trường Cao đẳng Duyên Hải

Tên trường: Cao Đẳng Duyên Hải

Tên tiếng Anh: Duyen Hai College

Mã trường: CDD0301

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Liên thông - hợp tác quốc tế

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Số 156/109 đường Trường Chinh Cụm Công nghiệp Đồng Hoà - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3778.225 - Fax: 02253691037

Website: http://www.duyenhai.edu.vn/              https://www.facebook.com/dhcolhp

Facebook: https://www.facebook.com/truongcaodangduyenhai

Phiếu đăng ký xét tuyển. Tải phiếu tại đây

Tên trường: Cao Đẳng Duyên Hải

Tên tiếng Anh: Duyen Hai College

Mã trường: CDD0301

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Liên thông - hợp tác quốc tế

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Số 156/109 đường Trường Chinh Cụm Công nghiệp Đồng Hoà - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3778.225 - Fax: 02253691037

Website: http://www.duyenhai.edu.vn/              https://www.facebook.com/dhcolhp

Facebook: https://www.facebook.com/truongcaodangduyenhai

Phiếu đăng ký xét tuyển. Tải phiếu tại đây

Tên trường: Cao Đẳng Duyên Hải

Tên tiếng Anh: Duyen Hai College

Mã trường: CDD0301

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Liên thông - hợp tác quốc tế

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Số 156/109 đường Trường Chinh Cụm Công nghiệp Đồng Hoà - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3778.225 - Fax: 02253691037

Website: http://www.duyenhai.edu.vn/              https://www.facebook.com/dhcolhp

Facebook: https://www.facebook.com/truongcaodangduyenhai

Phiếu đăng ký xét tuyển. Tải phiếu tại đây

Tên trường: Cao Đẳng Duyên Hải

Tên tiếng Anh: Duyen Hai College

Mã trường: CDD0301

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Liên thông - hợp tác quốc tế

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Số 156/109 đường Trường Chinh Cụm Công nghiệp Đồng Hoà - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3778.225 - Fax: 02253691037

Website: http://www.duyenhai.edu.vn/              https://www.facebook.com/dhcolhp

Facebook: https://www.facebook.com/truongcaodangduyenhai

Phiếu đăng ký xét tuyển. Tải phiếu tại đây

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận