Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Địa chỉ: 986 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313. Fax: 055.3824925 
Website: 
http://www.pdu.edu.vn

Trường Đại học Phạm Văn Đồng được thành lập tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 07/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ. 

    1/- Mô hình: 
   
Trường Đại học Phạm Văn Đồng hình thành, phát triển theo mô hình đa ngành, đa cấp, đa phương thức đào tạo; là trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước CHXHCN Việt Nam, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. 
    2/- Tên trường:   

 Tiếng Việt:  Trường đại học Phạm Văn Đồng.

 Tiếng Anh:  Pham Van Dong University viết tắt là PDU.

3/- Địa điểm: Trụ sở chính đặt tại 986 Quang Trung (Phường Chánh Lộ), Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

 Tel: 055-2240902-3710569;       Fax: 055-3824925

4/- Cơ quan quản lý : Trường trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5/- Chức năng:  Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ngãi và khu vực; Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức theo yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn theo yêu cầu công tác; Nghiên cứu phát triển và thực hiện các dịch vụ chuyển giao khoa học công nghệ; Bảo tồn và phát triển văn hoá các dân tộc; Phối kết hợp với các trường ĐH trong nước và nước ngoài về đào tạo và nghiên cứu, trao đổi khoa học và chuyển giao công nghệ; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật .

6/- Nhiệm vụ: Tổ chức đào tạo trình độ đại học, sau đại học, và các trình độ thấp hơn gồm các ngành mà địa phương, khu vực có nhu cầu lớn như: sư phạm, kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, ...; Tổ chức các phương thức giáo dục không chính qui như: bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuẩn hóa cán bộ, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và người lao động trong tỉnh, khu vực; Tổ chức các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học – kỹ thuật; các hoạt động văn hóa - khoa học góp phần phát triển cộng đồng; Thực hiện sự liên kết hợp tác với các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu khoa học trong cả nước và khu vực, các cơ sở đào tạo và các tổ chức quốc tế.

Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa cấp, đa phương thức; là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.
 II. Tầm nhìn:
     Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở giáo dục - đào tạo có uy tín ở khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, định hướng ứng dụng.
 III. Mục tiêu tổng quát:
     1. Mục tiêu ngắn hạn (hình thành thương hiệu): Đến năm 2012, Trường Đại học Phạm Văn Đồng được biết đến là một trường Đại học có tầm nhìn và quyết tâm phát triển cao.
     2. Mục tiêu trung hạn: Đến năm 2017, xây dựng nhà trường đạt chuẩn về cơ sở vật chất và nguồn lực.
     3. Mục tiêu dài hạn (phát triển thương hiệu): Đến năm 2022, Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục - đào tạo có uy tín trong khu vực Miền Trung - Tây Nguyên. 
 IV. Mục tiêu cụ thể:
    A. MỤC TIÊU VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ
        1. Mục tiêu ngắn hạn (đến năm 2012):
  Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng giảng dạy ở các bậc học và các ngành đào tạo; có 70% đạt trình độ trên đại học, trong đó có 10% NCS và tiến sỹ.
        2. Mục tiêu trung hạn (đến năm 2017):
   Tăng cường đội ngũ cán bộ giảng viên, các nhà khoa học đầu ngành; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trẻ, năng động và hiệu quả; có 90% đạt trình độ trên đại học, trong đó có 20% NCS và tiến sỹ. 
        3. Mục tiêu dài hạn (đến năm 2022):
  Đội ngũ cán bộ, giảng viên đạt chuẩn theo quy định, có 95% đạt trình độ trên đại học, trong đó có 30% Giáo sư, Phó Giáo sư, tiến sỹ và NCS.
    B. MỤC TIÊU VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT
        1. Mục tiêu ngắn hạn (đến năm 2012):
   Hoàn thành sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất hiện có, trang bị thiết bị đảm bảo phục vụ đào tạo. Đồng thời triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Phạm Văn Đồng theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt đến năm 2012.
        2. Mục tiêu trung hạn (đến năm 2017):
  Hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Phạm Văn Đồng.
        3. Mục tiêu dài hạn (đến năm 2022):
  Xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất.
    C. MỤC TIÊU VỀ ĐÀO TẠO
        1. Mục tiêu ngắn hạn (đến năm 2012):
 Hoàn thành việc kiểm định chất lượng giáo dục. 
 Công bố chuẩn đầu ra, điều chỉnh các chương trình đào tạo phù hợp với mục tiêu và đảm bảo chất lượng, mở thêm một số ngành đào tạo mới đáp ứng nhu cầu xã hội, thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ. Xác định đào tạo theo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng. Nâng quy mô đào tạo lên 10.000 học sinh sinh viên. 
        2. Mục tiêu trung hạn (đến năm 2017):
 Quy mô đào tạo trên 12.000 học sinh sinh viên. Triển khai các chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình tiên tiến; mở các ngành đào tạo mới, phù hợp nhu cầu của thị trường lao động, phát triển chương trình đào tạo có khả năng liên kết, liên thông với các trường đại học trong cả nước. Tổ chức đào tạo sau đại học một số ngành.
        3. Mục tiêu dài hạn (đến năm 2022):
 Thực hiện đổi mới toàn diện hoạt động giáo dục đào tạo. Quy mô đào tạo khoảng 15.000 học sinh sinh viên. Mở rộng đào tạo sau đại học và hợp tác quốc tế.
    D. MỤC TIÊU VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
        1. Mục tiêu ngắn hạn (đến năm 2012):
  Tăng số lượng và chất lượng đề tài NCKH cấp trường; khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, Bộ.
  Phát triển hạ tầng cho NCKH, gắn NCKH với đào tạo, chú trọng hoạt động NCKH trong cán bộ giảng viên trẻ và sinh viên.
         2. Mục tiêu trung hạn (đến năm 2017):
  Xây dựng một số phòng thí nghiệm hiện đại, trọng điểm.
  Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành trung tâm khoa học và công nghệ của Quảng Ngãi, thực hiện hợp tác NCKH, chuyển giao công nghệ với địa phương và các doanh nghiệp.
  Xuất bản tạp chí khoa học và công nghệ của trường.
         3. Mục tiêu dài hạn (đến năm 2022):
  Triển khai các đề tài NCKH lớn phục vụ sự phát triển của đất nước. Xây dựng các phòng thí nghiệm tiên tiến cho các ngành đào tạo.
  Thành lập một số Viện, Trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc trường.
    E.  MỤC TIÊU VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
        1. Mục tiêu ngắn hạn (đến năm 2012):
  Duy trì và phát triển các mối quan hệ với các tổ chức quốc tế. Tìm kiếm các đối tác mới. Hỗ trợ nước CHDCND Lào đào tạo lưu học sinh.
           2. Mục tiêu trung hạn (đến năm 2017):
  Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các trường đại học, các tổ chức nghiên cứu giáo dục, khoa học kỹ thuật của các nước về nhiều lĩnh vực.
  Mở rộng việc tiếp nhận các lưu học sinh Lào và một số nước khác đến học tập.
  Tổ chức các Hội thảo khoa học Quốc tế.
        3. Mục tiêu dài hạn (đến năm 2022):
  Đẩy mạnh việc liên kết với các trường đại học, viện nghiên cứu của các nước về trao đổi giảng viên, sinh viên, NCKH... Liên kết đào tạo đại học và Sau đại học một số ngành theo các chương trình tiên tiến.
    


 TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG  NĂM 2013

KÝ HIỆU TRƯỜNG: DPQ - TỔNG CHỈ TIÊU: 1.300 

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

450

Công nghệ thông tin

D480201

A,A1,D1

100

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

D510201

A,A1

100

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

100

Sư phạm Ngữ văn

D140217

C

100

Sư phạm Tin học

D140210

A,A1,D1

50

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

850

Công nghệ thông tin

C480201

A,A1,D1

100

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

C510201

A,A1

100

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

C510301

A,A1

50

Kế toán

C340301

A,A1,D1

120

Giáo dục Mầm non

C140201

D1,M

40

Giáo dục Tiểu học

C140202

A,A1,C,D1

40

Sư phạm Toán học

C140209

A,A1

40

Sư phạm Tin học

C140210

A,A1,D1

35

Sư phạm Vật lí

C140211

A,A1

35

Sư phạm Hóa học

C140212

A,B

35

Sư phạm Sinh học

140213

B

35

Sư phạm Kinh tế gia đình

C140216

A,A1,B,D1

35

Sư phạm Ngữ văn

C140217

C

40

Sư phạm Lịch sử

C140218

C

35

Sư phạm Địa lí

C140219

C

35

Sư phạm Mĩ thuật

C140222

H, C

35

Sư phạm tiếng Anh

C140231

D1

40

 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. Riêng các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Quảng Ngãi.

- Phương thức tuyển sinh:

 + Trình độ đại học: Trường tổ chức thi tuyển sinh. Ngày thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 + Trình độ cao đẳng:  Trường không tổ chức thi tuyển sinh mà xét tuyển theo kết quả thi năm 2013 của những thí sinh đã dự thi khối A, A1, B, C, D1, M, H vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD và ĐT có nguyện vọng vào học cao đẳng trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh và quy định xét tuyển của trường. Các ngành Giáo dục Mầm non (khối D1), Sư phạm Mĩ thuật (khối C): nhà trường tổ chức kiểm tra các môn năng khiếu cho các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển.

- Điểm xét tuyển: theo ngành, khối thi.

- Số chỗ trong KTX: 500 SV.

- Mọi thông tin chi tiết về tuyển sinh năm 2013 xem tại trang thông tin điện tử của trường:

 www.pdu.edu.vn.