Trường Đại học Nguyễn Huệ (Sĩ quan Lục quân 2)

Tên trường: Đại học Nguyễn Huệ (Sĩ quan Lục quân 2)

Tên tiếng Anh: Nguyễn Huệ University (NHU)

Mã trường: LBH

Loại trường: Quân sự

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Liên kết Quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Xã Tam Phước, Thành Phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

SĐT: 061.3529.100             Email: admin@daihocnguyenhue.edu.vn

Website: http://daihocnguyenhue.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/daihocnguyenhuetruongsiquanlucquan2

Tên trường: Đại học Nguyễn Huệ (Sĩ quan Lục quân 2)

Tên tiếng Anh: Nguyễn Huệ University (NHU)

Mã trường: LBH

Loại trường: Quân sự

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Liên kết Quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Xã Tam Phước, Thành Phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

SĐT: 061.3529.100             Email: admin@daihocnguyenhue.edu.vn

Website: http://daihocnguyenhue.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/daihocnguyenhuetruongsiquanlucquan2

Tên trường: Đại học Nguyễn Huệ (Sĩ quan Lục quân 2)

Tên tiếng Anh: Nguyễn Huệ University (NHU)

Mã trường: LBH

Loại trường: Quân sự

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Liên kết Quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Xã Tam Phước, Thành Phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

SĐT: 061.3529.100             Email: admin@daihocnguyenhue.edu.vn

Website: http://daihocnguyenhue.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/daihocnguyenhuetruongsiquanlucquan2

Tên trường: Đại học Nguyễn Huệ (Sĩ quan Lục quân 2)

Tên tiếng Anh: Nguyễn Huệ University (NHU)

Mã trường: LBH

Loại trường: Quân sự

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Liên kết Quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Xã Tam Phước, Thành Phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

SĐT: 061.3529.100             Email: admin@daihocnguyenhue.edu.vn

Website: http://daihocnguyenhue.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/daihocnguyenhuetruongsiquanlucquan2