Trường Trung cấp Y tế Bạch Mai

Căn cứ Luật Giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học;
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020;
Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng;
Xét đề nghị của Bộ Y tế tại các công văn: số 2748/BYT-TCCB ngày 09 tháng 5 năm 2012, số 4063/BYT-TCCB ngày 08 tháng 7 năm 2013, số 4834/BYT-K2ĐT ngày 06 tháng 8 năm 2013; của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính tại các công văn: số 427/KHTC ngày 16 tháng 7 năm 2013, số 459/KHTC ngày 02 tháng 8 năm 2013 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai trên cơ sở Trường Trung cấp Y tế Bạch Mai.
Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai có trụ sở chính tại 78 đường Giải Phóng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Điều 2. Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng.
Điều 3. Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và có trách nhiệm chuẩn bị đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng; mở ngành, triển khai đào tạo nguồn nhân lực ở trình độ cao đẳng, khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Bộ trưởng Bộ Y tế; các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan và Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Ngày 3 tháng 9 năm 1968, Quyết định số 526/BYT - QĐ của Bộ trưởng Bộ Y tế, cho phép Bệnh viện Bạch Mai mở Lớp Kỹ thuật viên theo hình thức tập trung dài hạn, chuyên tu và tại chức để đào tạo Kỹ thuật viên, cung cấp cho nhu cầu của các Bệnh viện trung ương và địa phương.

Ngày 6 tháng 7 năm 1978, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có Quyết định số 775/BYT - QĐ, cho phép thành lập Lớp Y tá trung học y dược, thuộc Bệnh viện Bạch Mai: đào tạo 300 học sinh y tá/ năm.

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo, nhà trường cần mở rộng quy mô đào tạo để đáp nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ngày 10 tháng 12 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Y tế có Quyết định số 5027/ QĐ - BYT, cho phép thành lập Trường Trung cấp Y tế Bạch Mai, trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai.

2. Nhiệm vụ và chức năng của Trường Trung cấp y tế Bạch Mai

Đào tạo điều dưỡng đa khoa

Kỹ thuật viên xét nghiệm

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

Ngoài nhiệm vụ chính nhà trường còn có nhiệm vụ:

Đào tạo: Điều dưỡng trưởng

Đào tạo liên tục

Đào tạo Y công xuất khẩu

Tham gia xây dựng mục tiêu chương trình trung cấp chuyên nghiệp, Viết và tham gia viết giáo trình, sách giáo khoa, thiết kế đồ dùng dậy/ học cho học sinh trung học. Xây dựng và tham gia quy trình kỹ thuật. Là cơ sở đánh giá trình độ Điều dưỡng trong Bệnh viện Bạch Mai và một số Bệnh viện khác.

Tham gia các hoạt động của bệnh viện

Tham gia hoạt động đoàn của Bệnh viện Bạch Mai và của Quận Đống Đa

Tham gia các hoạt động đào tạo của Bộ Y tế, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội.

3. Tổ chức của Trường Trung cấp Y tế Bạch Mai

Trường Trung cấp Y tế Bạch Mai chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

gd tth.jpg
Hiệu trưởng
PGS.TS Trần Thúy Hạnh

 anh_ts_thuc_-_thty_1.jpg
Phó hiệu trưởng
TS. Lê Bá Thúc

- Hiệu trưởng là Nguyên Giám đốc bệnh viện: PGS.TS. Trần Thúy Hạnh

- Một phó hiệu trưởng: TS. Lê Bá Thúc

Các phòng ban của trường

Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học

Phòng Tài chính- Hành chính quản trị

Các bộ môn

Bộ môn khoa học cơ bản

Bộ môn y học cơ sở

Bộ môn điều dưỡng

Bộ môn lâm sàng

- Số giáo viên cơ hữu: 14, đều có trình độ đại học và sau đại học, trong đó có 2 cán bộ hợp đồng

- Giáo viên kiêm chức: 34, là cán bộ của Trường Đại học Y Hà Nội, của Bệnh viện Bạch Mai, đều có trình độ đại học và sau đại học, đặc biệt giáo viên kiêm chức của trường rất có kinh nghiệm đào tạo điều dưỡng.

4. Cơ sở vật chất

Phòng làm việc của các phòng ban: 4

Tổng số giảng đường: 4

Phòng thực hành: 3 phòng thực hành điều dưỡng; 1 phòng thực hành Giải phẫu - Sinh lý, 1 phòng thực hành tin học; 1 phòng thực hành Vi Ký sinh.

5. Phương tiện giảng dạy

Phương tiện giảng dạy: tất cả các giảng đường đều có đủ phương tiện day/học: overhead, máy chiếu vật thể, máy tính, projector, đầu DVD/VCD/VIDEO, màn hình, v.v...

3 phòng thực hành điều dưỡng có đủ mô hình, phương tiện dùng cho thực hành tất cả các kỹ thuật điều dưỡng. Nhiều mô hình có bộ hiển thị kết quả; Phòng thực tập giải phẫu - sinh lý có đủ mô hình cần thiết cho thực hành điều dưỡng.

6. Cơ sở thực tập

      Từ khi hình thành, Bệnh viện bạch Mai là cơ sở thực tập chính của trường, là bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt, có đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng có trình độ và kinh nghiệm đào tạo, do vậy là cơ sở thực tập tốt nhất cho các học sinh trung cấp.

7. Thư viện

Từ khi thành lập, cán bộ nhà trường đã biên soạn và tham gia biên soạn tài liệu dùng cho đào tạo. Hiện nay nhà trường có 218 đầu sách dùng cho giảng dạy và học tập của học sinh.

Do nhu cầu dạy/học và sử dụng phương pháp dạy/học tích cực, nhà trường đã biên soạn được một số tài liệu mới dùng cho học sinh những năm gần đây là: Gải Phẫu - Sinh lý; Kỹ thuật Điều dưỡng; Điều dưỡng nội khoa; Điều dưỡng Nhi khoa; Điều dưỡng Ngoại khoa; Điều dưỡng Phục hồi chức năng.

Từ năm 2005, nhà trường được Đại học San Francisco trang bị cho 20 đầu sách về đào tạo điều dưỡng được xuất bản từ năm 2004 trở lại đây.

8. Những thành tích đã đạt được

8.1. Đào tạo

8.1.1. Đào tạo điều dưỡng chính quy

- Công tác tuyển sinh

Chỉ tiêu tuyển sinh, từ ngày thành lập đến nay nhà trường nhận chỉ tiêu từ Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo, từ 40 chỉ tiêu/ năm của những năm đầu thành lập và được tăng dần, đến nay nhà trường được 220 chỉ tiêu/năm

Số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào trường hàng năm lớn hơn rất nhiều chỉ tiêu, có năm gấp 16 lần chỉ tiêu, hiện nay số thí sinh đăng ký tuyển sinh vào trường gấp 6 - 7 lần chỉ tiêu tuyển sinh.

Hàng năm nhà trường tuyển sinh theo đúng quy chế truyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng hình thức thi tuyển. Từ năm 2007 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhà trường chuyển sang hình thức xét tuyển. Từ khi thành lập đến nay nhà trường luôn hoàn thành tốt công tác tuyển sinh, đảm bảo đúng quy chế, và tuyển được những học sinh đủ tiêu chuẩn vào học.

- Tổ chức đào tạo

Từ khi thành lập đến năm 2006 nhà trường tổ chức đào tạo theo môn học, từ năm 2007 nhà trường bắt đầu đào tạo theo học phần để chuẩn bị cho đào tạo theo tín chỉ. Tổ chức đào tạo nhà trường thực hiện nghiêm chỉnh quy chế đào tạo ( Quy chế 29) và ( Quy chế 40). trong quá trình đào tạo nhà trường luôn tập trung để nâng cao kiến thức, kỹ thuật và thái độ cho học sinh.

Hàng năm học sinh nhà trường đều tham gia thi học sinh giỏi cấp thành phố, nhìn chung các học sinh nhà trường tham gia đều đoạt giải có năm chiếm hầu hết các giải.

- Thi tốt nghiệp

Nhà trường luôn tổ chức ôn tập và tổ chức thi tốt nghiệp theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Kết quả thi tốt nghiệp thường đạt từ 95 - 100%, trong đó tỷ lệ học sinh đỗ đạt loại khá từ 45 đến 65%, loại giỏi chiếm 5 - 10%.

Kết quả đào tạo của nhà trường từ khi được thành lập đến nay được Giám đốc các bệnh viện, Bộ Y tế Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá là một tring những cơ sở đào tạo có chất lượng nhất trong các trường đào tạo trung cấp Y.

8.1.2. Đào tạo liên tục.

Nhà trường là nơi được Bộ Y tế lấy làm cơ sở để tập huấn về phương pháp giảng dạy, xây dựng chương trình đào tạo và viết sách giáo khoa dùng cho giảng dạy.

Hàng năm nhà trường thường được Bộ Y tế giao cho 1 đến 3 lớp đào tạo liên tục cho các điều dưỡng của bệnh viện trung ương và Hà Nội, nhà trường đều làm tốt nhiệm vụ này, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc.

8.1.3. Đào tạo Điều dưỡng trưởng.

          Từ khi thành lập đến nay nhà trường là một trong các trường được Bộ Y tế giao cho nhiệm vụ đào tạo điều dưỡng trưởng. hàng năm nhà trường đào tạo từ 1 đến 4 lớp, kết quả đào tạo được các bệnh viện đánh giá là đảm bảo chất lượng. Nhiều học viên sau khi tốt nghiệp đã thực hiện và hoàn thành đề nghiên cứu khoa học cấp cơ sở về lĩnh vực điều dưỡng. Nhà trường thường đào tạo cho các Sở y tế, Bệnh viện như: Sở Y tế Hà Nội, Lạng Sơn, Yên Bái, Lào Cai, Quảng Bình, Hòa Bình, Bệnh viện 110. Đặc biệt đầu năm 2009 nhà trường tổ chức đào tạo một lớp điều dưỡng trưởng cho tỉnh Điện Biên.

8.1.4. Kết quả đào tạo.

Từ khi thành lập đến nay nhà trường đã đào tạo được:

Kỹ thuật viên xét nghiệm                                      240

Điều dưỡng trung cấp tại chức - chuyên tu          300

Điều dưỡng trung cấp chính quy                        2152

Điều dưỡng trưởng                                            1457

Đào tạo liên tục                                                   560

Y sỹ chuyển đổi sang điều dưỡng                        142

Y công                                                                 575

8.2. Nghiên cứu khoa học

Từ năm 2005 đến 2007

Hoàn thành 4 đề tài cấp cơ sở đã nghiệm thu đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng

Chủ trì 1 đề tài cấp bộ đã được nghiệm thu năm 2007.

Hướng dẫn 76 đề tài nghiên cứu của các điều dưỡng đang làm việc tại các bệnh viện Trung ương và Hà Nội; Bệnh viện tỉnh Hòa Bình; Bệnh viện Quân y 110; bệnh viện Quân y 105.

9. Hợp tác quốc tế

Nhà trường được tiếp nhiều đoàn chuyên gia Quốc tế đến thăm và trao đổi giảng dạy với nhà trường:

JICA

Đại học Y Đài Loan

          Bệnh viện Satsukidai Nhật Bản

Đại Học Điều dưỡng Thái lan, v.v..

Hiện nay nhà trường đang thực hiện hợp tác với Đại học San Francisco về lĩnh vực đào tạo. Hàng năm các chuyên gia của Đại học San Francisco sang trao đổi nội dung chương trình, nghiên cứu khoa học với giáo viên, dạy cho học sinh của trường. Hỗ trợ sách tham khảo và phương tiện dạy học nhà trường.

10. Tham gia các hoạt động của bệnh viện, ngành

Tham gia các hoạt động của bệnh viện

Tham gia phòng chống dịch

Tham gia các hoạt động thể thao, văn ghệ

Tham gia hiến máu nhân đạo, hàng năm có từ 40 - 60 cán bộ và học sinh tham gia

Tham gia các hoạt động đoàn của Quận Đống đa

Tham gia các hoạt động của Bộ Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

11.Các hình thức khen thưởng đã đạt được

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2003

Bằng khen của Bộ y tế năm 2004, 2006

Nhiều giấy khen của bệnh viện

12. Kế hoạch phát triển của nhà trường

Hoàn chỉnh đội ngũ cán bộ, tổ chức bộ máy hoạt động của trường theo điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp vào năm 2009.

Hoàn chỉnh cơ sở vật chất để đào tạo kỹ thuật viên xét nghiệm và Kỹ thuật viên vật lý/ trị liệu phục hồi chức năng vào năm 2009.

Nâng cấp thư viện, tăng số lượng sách tham khảo, có phòng đọc cho cán bộ và học sinh, đảm bảo có máy tính nối mạng, máy photocopy.

Tin học hóa giảng dạy và quản lý đào tạo.

Xây dựng phòng thực hành mô phỏng dưới sự giúp đỡ của trường Đại học San Francisco.

Trước mắt tập trung nâng cáo chất lượng quản lý đào tạo Điều dưỡng, Điều dưỡng trưởng.

Thực hiện đào tạo Điều dưỡng xuất khẩu vào năm 2010.

Mở thêm mã ngành đào tạo: Dược sỹ trung cấp, Nữ hộ sinh trung cấp vào năm 2010.

Mở rộng quan hệ quốc tế, trước mắt vào cuối năm 2008 hoàn thành hợp tác với trường Đại học San Francisco về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Chuẩn bị tích cực, sẵn sàng tổ chức đào tạo theo tín chỉ.

Chuẩn bị đề án thành lập trường cao đẳng vào năm 2010.

image001_1.jpg   image003_1.jpg
 image005_1.jpg  image007_1.jpg
 image009_1.jpg  image011_1.jpg
 image013_1.jpg  image015_1.jpg
   

 TUYỂN SINH TRUNG CẤP TRỰC TUYẾN HÀNG NĂM 

MÃ TRƯỜNG: YT01 – TỔNG CHỈ TIÊU: 480 

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo

 

Mã ngành

Chỉ tiêu Hàng năm

CQ

THPT

VLVH

THPT

THCS

THCS

- Điều dưỡng

01

360

360

0

0

0

0

- KTV Vật lý trị liệu/phục hồi chức năng

02

20

20

0

0

0

0

- KTV Hình ảnh Y học

03

30

30

0

0

0

0

- KTV Xét nghiệm đa khoa

04

70

70

0

0

0

0

 - Tiêu chí xét tuyển: điểm Toán thi tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và trung bình cộng điểm tổng kết môn Sinh 3 năm THPT hoặc tương đương.

Lưu ý: Nhà trường tổ chức xét tuyển và gọi thí sinh nhập học theo từng đợt, ưu tiên thí sinh nộp hồ sơ sớm và đầy đủ thủ tục. Thí sinh được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành trong thời gian học tập. Nhà trường có ký túc xá cho học sinh ở xa.
Lưu ý: Nhà trường sẽ căn cứ vào những thông tin trong bản đăng ký tuyển sinh trực tuyến của học sinh để xét tuyển và gửi giâý báo nhập học cho học sinh theo đường bưu điện nếu học sinh trúng tuyển. Khi nhập học yêu cầu học sinh nộp hồ sơ tuyển sinh theo mẫu quy định. Nếu những thông tin trong bản đăng ký trực tuyến đúng với hồ sơ gốc, học sinh sẽ được nhập học. 

- Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Nhận hồ sơ: 04/6 ÷ 22/7/Hàng năm

- Ngày xét tuyển: 15/8/ hàng năm

- Tuyển thí sinh trong cả nước.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2013, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến (TDC) - BV Bạch Mai xin gửi tới các Thày/Cô, các Anh/Chị và các bạn Thông báo tuyển sinh BSCKI, BSCKII khóa IV năm 2013 của BV Bạch Mai.
 thong bao tuyen sinh cki,ckii khoa iv nam 2013 . page 1.jpg
 thong bao tuyen sinh cki,ckii khoa iv nam 2013 . page 2.jpg
 thong bao tuyen sinh cki,ckii khoa iv nam 2013 . page 3.jpg
 thong bao tuyen sinh cki,ckii khoa iv nam 2013 . page 4.jpg
Ngày 16/9, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức Lễ công bố Quyết định số 3168/QĐ ngày 20/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai, cơ sở giáo dục Cao đẳng công lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Y tế Bạch Mai.
Việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo cấp thiết của ngành cần có nhiều điều dưỡng, kỹ thuật y học với trình độ cao, đảm nhận được các kỹ thuật chăm sóc phức tạp, đồng thời hội nhập quốc tế và xuất khẩu điều dưỡng.
Nhà trường có 105 giáo viên và 45 giáo viên thỉnh giảng là các thầy thuốc giàu kinh nghiệm trong lâm sàng và giảng dạy. Trường có cơ sở khang trang, có nhiều giảng đường, có 14 phòng thực hành tiền lâm sàng và nhiều loại mô hình cho sinh viên thực hành. Sinh viên được thực tập tại BV Bạch Mai là BV hạng đặc biệt với nhiều trang thiết bị hiện đại và nhiều chuyên ngành trình độ cao.
Trường Trung cấp Y tế Bạch Mai trực thuộc BV Bạch Mai được thành lập năm 2007 Trong hơn 5 năm qua, nhà trường đã đào tạo được nhiều cán bộ có chất lượng, tay nghề tốt : 1718 điều dưỡng viên (ĐDV) trưởng, 5438 ĐDV, 451 Kỹ thuật viên y học và 575 hộ lý y công cho xuất khẩu lao dộng.
Năm học 2013-2014 Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai sẽ đào tạo 100 ĐDV cao đẳng, 360 ĐDV trung cấp và 120 KTV y học. Năm học 2014-2015 Trường sẽ đào tạo số ĐDV cao đẳng sẽ tăng lên gấp đôi .
Về dự lễ thành lập Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai có PGS.TS. Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, đại diện Bộ Giáo dục và đào tạo và nhiều cơ quan Ban Ngành Trung ương, Trường đại học, Bệnh viện và đông đảo giáo sư, giảng viên và sinh viên nhà trường.
PGS. TSKH Bùi Mạnh Nhị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao quyết định thành lập Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai cho PGS.TS Trần Thúy Hạnh- Hiệu trưởng nhà trường.Tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế đã trao quyết định bổ nhiệm Ban Giám hiệu Trường gồm: PGS.TS Trần Thúy Hạnh là Hiệu trưởng, TS. Lê Bá Thúc và ThS. Phạm Thị Dần là Phó Hiệu trưởng.


Thứ trưởng Bộ Y tế, PGS. TS Nguyễn Viết Tiến đã đánh trống khai giảng niên học mới Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai.