Ngành Chỉ huy - Tham mưu Đặc công

Ngành Chỉ huy - Tham mưu Đặc công,HỆ THỐNG CÁC NGÀNH THUỘC CÁC NHÓM NGÀNH SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM,(ban hành kèm theo Quyết định số 266/2003/QĐ-BQP ngày 03 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

Ngành đào tạo:             CHỈ HUY – THAM MƯU ĐẶC CÔNG  (Commando Staff Officers)

Trình độ đào tạo:         Đại học

Thời gian đào tạo:        04 năm, chia thành 08 học kỳ

 MỤC TIÊU, YÊU CẦU ĐÀO TẠO
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996, đã sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 41/CP ngày 05 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Quốc phòng;
Xét đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Tổng Tham mưu trưởng,

A. Mục tiêu đào tạo.

1. Đào tạo những thanh niên, quân nhân có đủ tiêu chuẩn quy định, trở thành sỹ quan chỉ huy tham mưu Đặc công, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ đại học,  năng lực toàn diện về chỉ huy, lãnh đạo, quản lý và huấn luyện bộ đội, có thể lực tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

2. Học viên tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân quân sự ngành chỉ huy tham mưu Đặc công, đảm nhiệm chức vụ ban đầu mũi trưởng Đặc công (trung đội trưởng), phát triển lên  đội trưởng ( đại đội trưởng) và tương đương, có tiềm năng phát triển lâu dài.

B. Yêu cầu đào tạo.

1.  Phẩm chất chính trị,  đạo đức.

- Trung thành tuyệt đối với mục tiêu lý tưởng của Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, có niềm tin vững chắc vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiên định vững vàng trong mọi tình huống, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.       

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác, nghiêm minh, giữ vững và chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh điều lệ của quân đội. Có tác phong, phương pháp công tác khoa học cụ thể, quyết đoán, biết phát huy dân chủ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.     

- Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, có đạo đức, lối sống trong sạch lành mạnh, khiêm tốn, giản dị, gắn bó với quần chúng, được quần chúng tín nhiệm.

2.  Trình độ kiến thức, năng lực thực hành.

- Nắm vững kỹ thuật, chiến thuật Đặc công, thành thạo động tác từng người, giỏi chỉ huy cấp Tổ, Mũi, làm được cấp Đội, biết 1 phần cấp Liên đội Đặc công. Quản lý và khai thác sử dụng có hiệu quả vũ khí, trang bị được biên chế.

- Nắm vững điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định, để chỉ huy và quản lý đơn vị, bảo đảm chặt chẽ, kỷ luật nghiêm.

- Nắm vững phương châm, nguyên tắc, các hình thức phương pháp huấn luyện. Thực hành huấn luyện tốt, biết tổ chức bồi dưỡng phương pháp huấn luyện cho cấp dưới. Thường xuyên rèn luyện bộ đội có sức khoẻ bền bỉ dẻo dai hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Nắm vững kiến thức cơ bản và vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các nội dung về khoa học xã hội và nhân văn, CTĐ, CTCT, Nghị quyết của Đảng, chỉ thị của cấp trên để giáo dục bộ đội. Xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị vững mạnh toàn diện.

3.  Sức khoẻ.

Có sức khoẻ tốt, đủ điều kiện phục vụ lâu dài trong quân đội.

 DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN BẮT BUỘC

1.  Kiến thức giáo dục đại cương

1

Triết học Mác- Lênin

11

Giáo dục học quân sự

2

Kinh tế chính trị Mác- Lê nin

12

Đạo đức học

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

13

Anh văn

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

14

Tin học đại cương

5

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

15

Toán cao cấp (đại cương)

6

Dân tộc học và tôn giáo học

16

Giáo dục thể chất

7

Lôgíc học

17

Lý đại cương

8

Cơ sở văn hoá Việt Nam

18

Hoá đại cương

9

Nhà nước và pháp luật

19

Tiếng Việt soạn thảo văn bản

10

Tâm lý học quân sự

 

 

2.  Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 

a. Kiến thức cơ sở nhóm ngành, ngành 

1

Điều lệnh đội ngũ

6

Lịch sử quân sự

2

Điều lệnh quản lý bộ đội

7

Tham mưu chỉ huy

3

Vũ khí huỷ diệt lớn

8

Hậu cần, tài chính, quân y

4

Thông tin, tác chiến điện tử

9

Kỹ thuật chiến đấu Bộ binh

5

Phương pháp huấn luyện quân sự

10

Chiến thuật Bộ binh

 

b. Kiến  thức ngành

1

Công tác Đảng, công tác chính trị.

5

Bắn súng Đặc công

2

Quân sự nước ngoài

6

Kỹ thuật Đặc công 1

3

Địa hình quân sự.

7

Trinh sát Đặc công

4

Vũ khí trang bị, thuốc nổ  Đặc công

8

Kỹ thuật xe máy

 NỘI DUNG CÁC MÔN HỌC BẮT BUỘC (KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP)

Điều lệnh đội ngũ

Nhằm huấn luyện cho người học những động tác cơ bản của điều lệnh đội ngũ làm cơ sở để thực hiện điều lệnh và rèn luyện phát triển phong cách, bản lĩnh chỉ huy trong quản lý chỉ huy bộ đội. Nội dung bao gồm: Động tác điều lệnh tay không, có súng và đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội, đại  đội, tiểu đoàn bộ binh và tổ chức, phương pháp huấn luyện điều lệnh.

Điều lệnh quản lý bộ đội         

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản , thiết yếu về công tác quản lý bộ đội. Nội dung bao gồm: Hiểu biết chung về điều lệnh quản lý bộ đội; chức trách, mối quan hệ quân nhân; các chế độ sinh hoạt, học tập, công tác, sẵn sàng chiến đấu; lễ tiết tác phong quân nhân; công tác khen thưởng, xử phạt khiếu nại, tố cáo; những nội dung về công tác  quản lý của người cán bộ chỉ huy phân đội.

Vũ khí huỷ diệt lớn

Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về vũ khí hoá học, vũ khí huỷ diệt lớn của địch và cách phòng chống của ta. Nội dung bao gồm: Vũ khí hạt nhân, hoá học, gây cháy, sinh học; khí tài đề phòng, tiêu chảy và hành động của bộ đội trong phòng chống vũ khí huỷ diệt lớn.

Thông tin, tác chiến điện tử

Trang bị cho người học những hiểu biết chung về thông tin và những vấn đề cơ bản về tác chiến điện tử. Nội dung bao gồm: Hiểu  biết cơ bản về thông tin liên lạc, tính năng kỹ chiến thuật, cách sử dụng một số loại máy điện thoại, vô tuyến điện sóng cực ngắn, tổ chức bảo đảm thông tin liên lạc trong chiến đấu đặc công. Những vấn đề chung, đối tượng của tác chiến điện tử, tổ chức phòng chống tác chiến điện tử, trong lĩnh vực thông tin  và phòng chống tác chiến điện tử trong chiến đấu đặc công.

Phương pháp huấn luyện quân sự

Trang bị cho người học những quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp; các hình thức, phương pháp huấn luyện; công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành huấn luyện quân sự.

Lịch sử quân sự          

Trang bị cho người học những nội dung cơ bản về lịch sử và đường lối quân sự Việt nam.

Nội dung gồm: Chiến tranh và nghệ thuật quân sự Việt nam từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên đến thế kỷ 18, nghệ thuật quân sự trong chiến tranh thế giới lần thứ 2, cách mạng tháng 8 và nghệ thuật khởi nghĩa vũ trang; nghệ thuật quân sự trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ.

Tham mưu chỉ huy

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vị trí, nhiệm vụ của người chỉ huy phân đội trong huấn luyện, chiến đấu; cách thức xây dựng kế hoạch và tiến trình biểu huấn luyện cấp đội, liên đội; nội dung, phương pháp chuẩn bị chiến đấu; các ký hiệu quân sự; nguyên tắc, qui cách và thực hành làm các văn kiện chiến đấu, ghi diễn biến chiến đấu cấp phân đội. Rèn luyện kỹ năng xây dựng văn kiện và chỉ huy chiến đấu.

Hậu cần, tài chính, quân y       

Trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản về hậu cần, tài chính , quân y ở cấp phân đội. Nội dung gồm: Hệ thống tổ chức ngành hậu cần quân đội, giới thiệu chế độ tiêu chuẩn cơ bản, sinh sống giã ngoại; kỹ thuật băng bó cấp cứu, hiểu biết chung về dân số kế hoạch hoá gia đình và phòng chống HIV/AIDS, công tác vệ sinh phòng dịch cấp mũi, đội; Hiểu biết về  công tác  tài chính ở cấp phân đội.

Kỹ thuật chiến đấu BB

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kỹ thuật trong chiến đấu BB. Nội dung gồm: Công sự chiến đấu BB, binh khí súng bộ binh, lựu đạn; quy tắc sử dụng và thực hành bắn súng AK, ném lựu đạn bài 1,2; bắn súng K54, B41 (40) bài 1; các tư thế, động tác vận động trên chiến trường.

Chiến thuật BB

Trang bị cho người học lý luận chiến thuật, nguyên tắc tổ chức chiến đấu, rèn luyện kỹ năng thực hành chỉ huy và hành động chiến đấu của cá nhân, tổ, tiểu đội, trung đội, đại đội BB trong chiến đấu tiến công và phòng ngự ở địa hình rừng núi.

Công tác Đảng, công tác chính trị

Trang bị cho người học những cơ sở lý luận và phương pháp tiến hành CTĐ, CTCT ở đơn vị cơ sở. Nội dung bao gồm:

- Lý luận nguyên tắc chung về xây dựng Đảng và CTĐ, CTCT trong Quân đội nhân dân Việt Nam; học thuyết Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc xây dựng Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam; CTĐ, CTCT trong QĐNDVN; cơ sở để xác định vai trò lãnh đạo của Đảng với quân đội.

- Lý luận và thực tiễn công tác tư tưởng của Đảng trong QĐNDVN; công tác giáo dục chính trị, xây dựng môi trường văn hoá và công tác thi đua XHCN ở phân đội; công tác tổ chức của Đảng trong QĐNDVN; công tác xây dựng chi bộ, xây dựng Đảng ủy tiểu đoàn, xây dựng đội ngũ đảng viên; công tác kiểm tra và kỷ luật của Đảng; công tác cán bộ, dân vận, chính sách, công tác bảo vệ ở đại đội; công tác thanh niên và xây dựng chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong quân đội; tổ chức hội đồng quân nhân ở đại đội.

- Vị trí, ý nghĩa, nội dung, phương pháp tiến hành CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ: Rèn luyện kỷ luật; quản lý, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, tài chính; trong tổ chức tăng gia sản xuất, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho đơn vị. CTĐ, CTCT trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và nhiệm vụ phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ.

31. Quân sự nước ngoài   

Trang bị cho người học  những hiểu biết cơ bản về quân đội Mỹ. Nội dung bao gồm: âm mưu , quan điểm chiến lược, nguyên tắc tác chiến, thủ đoạn chiến đấu, tổ chức, biên chế, trang bị từ tiểu đội đến tiểu đoàn bộ binh (BBCG) và hải quân đánh bộ Mỹ; tính năng, dấu hiệu nhận biết một số loại vũ khí trong tiểu đoàn BB (BBCG) Mỹ; nguyên tắc của đại đội, tiểu đoàn tiến công, phòng ngự, hành quân, cơ động chiến đấu, tạm dừng và đổ bộ đường không.

Địa hình quân sự        

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về bản đồ, ký hiệu bản đồ địa hình, cách xác định toạ độ, cách sử dụng các phương tiện chỉ huy như địa bàn, ống nhòm, thước chỉ huy. Môn học này còn cung cấp cho  người học khả năng đo đạc, tính toán trên bản đồ, sử dụng bản đồ ngoài thực địa, kỹ năng vận dụng kiến thức bản đồ địa hình và một số phương tiện chỉ huy vào vận động góc phương vị, lập sơ đồ địa hình, đắp sa bàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và chiến đấu.

Vũ khí trang bị, thuốc nổ Đặc công

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các loại vũ khí trang bị, thuốc nổ Đặc chủng. Nội dung bao gồm: Tính năng, tác dụng, cấu tạo của vũ khí A2, chống khủng bố, các thiết bị nhìn đêm; Thuốc nổ, mìn, cách tính toán kết cấu lượng nổ, ngòi nổ, động tác chắp nối gói buộc các loại lượng nổ

Bắn súng Đặc công

Nhằm rèn luyện cho người học những kỹ năng bắn súng trong tác chiến Đặc công. Nội dung bao gồm: Thực hành bắn AK, K54 bài 2c ; AK, K54 bài 3c và một số bài bắn ứng dụng trong nhiệm vụ chống khủng bố.

Kỹ thuật Đặc công 1

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kỹ thuật chiến đấu Đặc công. Nội dung bao gồm: Kỹ thuật nguỵ trang, cải trang, hoá trang, vận động, khắc phục các loại vật cản nổ, không nổ qua các loại địa hình; Kỹ thuật bơi, thả bí mật; Kỹ thuật đánh các loại mục tiêu ở địa hình rừng núi, trong thành phố và trên sông, biển.

Trinh sát Đặc công

Trang bị cho người học nắm vững thứ tự, nội dung các bước tiến hành khi trinh sát mục tiêu. Nội dung của môn học gồm: Nguyên tắc về hoạt động trinh sát, soạn thảo các văn kiện, thực hành các biện pháp trinh sát mục tiêu và báo cáo kết quả trinh sát.

Kỹ thuật xe máy

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về xe, máy. Nội dung bao gồm: Kết cấu xe, luật giao thông và thực hành lái xe ô tô.

  • 01/07/2014 12:00