Ngành Chỉ huy - Tham mưu Lục quân

Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học: Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Ngành đào tạo:             CHỈ HUY – THAM MƯU LỤC QUÂN (Infantry Staff Officers)

Trình độ đào tạo:         Đại học

Thời gian đào tạo:        04 năm

 MỤC TIÊU, YÊU CẦU  ĐÀO TẠO
Cơ sở pháp lý
-
Nghị quyết số 17/NQ-TW của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”;
- Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới;
- Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 05 tháng 10 năm 2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI); Kết luận số 41-KL/TW, ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng Dự bị động viên trong tình hình mới;
- Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;
- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và h­ướng dẫn thi hành một số điều Luật Dân quân tự vệ;
- Quyết định số 85/2002/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ­­ương Đảng (khoá IX) về “Đổi mới và nâng cao chất lư­­ợng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn;
- Quyết định số 03/2004/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định h­­ướng quy hoạch đào tạo, bồi d­­ưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đến năm 2010;
- Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Thủ t­ướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thi hành Luật Dân quân tự vệ.
II. Thực trạng

A. Mục tiêu đào tạo

1. Đào tạo những thanh niên, quân nhân có đủ tiêu chuẩn quy định, trở thành Sĩ quan Chỉ huy - Tham mưu Lục quân cấp phân đội, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ đại học, năng lực toàn diện về chỉ huy, lãnh đạo, quản lý và huấn luyện bộ đội; có thể lực tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

2. Học viên tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân quân sự ngành Chỉ huy - Tham mưu Lục quân; đảm nhiệm chức vụ ban đầu là trung đội trưởng, phát triển lên đại đội trưởng và các chức vụ tương đương, có tiềm năng phát triển lâu dài.

B. Yêu cầu đào tạo

1. Phẩm chất chính trị, đạo dức

Trung thành tuyệt đối với mục tiêu lý tưởng của Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, có niềm tin vững chắc vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiên định vững vàng trong mọi tình huống, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

            Có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác, nghiêm minh, giữ gìn và chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh điều lệ của quân đội. Có tác phong, phương pháp công tác khoa học, cụ thể, quyết đoán, biết phát huy dân chủ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

            Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, có đạo đức, lối sống trong sạch lành mạnh, khiêm tốn, giản dị, gắn bó với quần chúng, được quần chúng tín nhiệm.

2.Trình độ kiến thức và năng lực thực hành

Nắm vững nguyên tắc các hình thức chiến thuật cấp phân đội, thành thạo động tác từng người, chỉ huy tổ, tiểu đội, nắm chắc chỉ huy trung đội, biết chỉ huy cấp đại đội, sử dụng thành thạo các loại vũ khí có trong biên chế.

            Nắm vững điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định, để chỉ huy và quản lý đơn vị, bảo đảm đơn vị thường xuyên có tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm.

            Nắm vững phương châm, nguyên tắc, các hình thức, phương pháp huấn luyện. Thực hành huấn luyện tốt, biết tổ chức bồi dưỡng phương pháp huấn luyện cho cấp dưới. Thường xuyên rèn luyện bộ đội có sức khoẻ dẻo dai, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

            Nắm vững kiến thức cơ bản và vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các môn khoa học xã hội và nhân văn, Công tác Đảng, Công tác Chính trị, Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của cấp trên để giáo dục bộ đội. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

3. Sức khoẻ

Có sức khoẻ tốt, đủ điều kiện phục vụ lâu dài trong quân đội.

 DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC

1. Kiến thức giáo dục đại cương  

1

Triết học Mác - Lênin

11

Tâm lý học quân sự

2

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

12

Giáo dục học quân sự

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

13

Dân tộc học, Tôn giáo học

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

14

Ngoại ngữ

5

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

15

Toán cao cấp

6

Lôgíc học

16

Vật lý đại cương

7

Đạo đức học

17

Hoá học đại cương

8

Nhà nước và pháp luật

18

Tin học

9

Cơ sở văn hóa Việt Nam

19

Giáo dục thể chất

10

Tiếng việt soạn thảo văn bản

 

 

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 

a. Kiến thức cơ sở nhóm ngành, ngành 

20

Thể thao quân sự

24

Thông tin tác chiến điện tử

21

Điều lệnh đội ngũ

25

Phương pháp chung huấn luyện  quân sự

22

Điều lệnh quản lý bộ đội

26

Tham mưu chỉ huy

23

Vũ khí huỷ diệt lớn

27

Hậu cần, tài chính

 

b. Kiến thức ngành

28

Công tác đảng, công tác chính trị

31

Địa hình quân sự

29

Quân sự nước ngoài

32

Kỹ thuật Bắn súng Bộ binh 1

30

Công binh

33

Chiến thuật Bộ binh 1

 NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC (KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP)

Thể thao quân sự 

            Học phần nhằm huấn luyện cho người học kỹ năng vượt vật cản (K91, 100 x100) tay không và có súng, huấn luyện 8 thế đứng cơ bản của võ thuật, các thế, miếng tấn công, phòng ngự; ngoài ra còn huấn luyện các kỹ thuật gạt, đâm lê cơ bản, tổng hợp kỹ thuật gạt đánh báng súng nhằm phục vụ cho học tập các môn có liên quan và công tác sau này.

Điều lệnh đội ngũ 

            Môn học nhằm huấn luyện cho người học những động tác cơ bản của điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và có súng; đội hình cơ bản của aBB (khẩu đội), bBB, cBB; cách khám súng, đội ngũ tổ quân kỳ, tổ chức duyệt đội ngũ và phương pháp huấn luyện một bài điều lệnh đội ngũ làm cơ sở để thực hiện và rèn luyện tác phong thống nhất, chính quy và huấn luyện cho bộ đội.

Điều lệnh quản lý bộ đội

            Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, thiết yếu về công tác quản lý gồm các nội dung: Hiểu biết chung về điều lệnh quản lý bộ đội; chức trách và mối quan hệ quân nhân; lế tiết tác phong quân nhân; các chế độ sinh hoạt, học tập, công tác và sẵn sàng chiến đấu; những nội dung cụ thể về công tác quản lý của người cán bộ chỉ huy phân đội.

Vũ khí huỷ diệt lớn

            Môn học nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho người học về vũ khí hạt nhân; vũ khí hoá học; vũ khí gây cháy; vũ khí sinh học và biết sử dụng các loại khí tài phòng chống, khí tài tiêu tẩy có hiệu quả; huấn luyện công tác tổ chức bảo đảm phòng chống vũ khí huỷ diệt lớn của người chỉ huy và hoạt động của phân đội ở địa hình bị nhiễm độc để phục vụ cho học tập và công tác sau này.

Thông tin tác chiến điện tử  

            Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tính năng, cấu tạo, sử dụng một số máy thông tin quân dụng; nguyên tắc, hình thức, phương pháp tổ chức và các phương tiện thông tin trong chiến đấu; tổ chức bảo đảm thông tin cho cBB tiến công và phòng ngự; những vấn đề cơ bản về tác chiến điện tử, tổ chức lực lượng, khả năng chiến tranh điện tử của địch và của ta; các biện pháp phòng chống tác chiến điện tử của địch để phục vụ cho học tập và công tác sau này.

Phương pháp chung huấn luyện quân sự 

            Cung cấp cho người học những quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp, các hình thức, phương pháp huấn luyện quân sự; cách thức xây dựng tiến trình biểu huấn luyện quân sự ở đại đội, làm cơ sở cho học tập và công tác sau này.

Tham mưu chỉ huy

            Môn học này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người chỉ huy phân đội trong chiến đấu; nội dung, phương pháp chuẩn bị chiến đấu; các ký hiệu quân sự, nguyên tắc, quy cách và thực hành làm các văn kiện chiến đấu; ghi diễn biến chiến đấu cấp phân đội phục vụ cho học tập và công tác sau này.

Hậu cần, tài chính

            Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương, phương pháp đào bếp hoàng cầm, cách mắc tăng, võng; công tác quản lý, bảo đảm cơ sở vật chất kỹ thuật hậu cần cơ sở; tổ chức tăng gia sản xuất chăn nuôi; công tác hậu cần sẵn sàng chiến đấu; nguyên tắc tổ chức bảo đảm hậu cần trong chiến đấu tiến công, phòng ngự; cung cấp cho người học hiểu biết công tác quản lý tài chính ở phân đội; kế hoạch hoá gia đình, phòng chống HIV/AIDS và công tác vệ sinh phòng dịch cấp cơ sở.

            Môn học còn trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản về hậu cần cấp phân đội, bao gồm: đặc điểm, nhiệm vụ, tư tưởng chỉ đạo, nguyên tắc tiến hành và hệ thống tổ chức hậu cần quân đội; nhiệm vụ khả năng hậu cần của đại đội; công tác quản lý cơ sở vật chất hậu cần kỹ thuật ở đơn vị cơ sở; chức trách nhiệm vụ của đại đội trưởng về công tác hậu cần thường xuyên ở đại đội; công tác kế hoạch thống kê, báo cáo tổng kết về công tác hậu cần để phục vụ cho học tập các môn liên quan và công tác sau này.

Công tác Đảng, công tác chính trị 

            Môn học nhằm cung cấp cho người học những cơ sở lý luận và phương pháp tiến hành Công tác Đảng, công tác Chính trị (CTĐ, CTCT) ở đơn vi cơ sở, bao gồm:

            - Lý luận nguyên tắc chung về xây dựng đảng và CTĐ, CTCT trong QĐNDVN. Trong phần này, người học sẽ được cung cấp những kiến thức về học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc xây dựng đảng, ĐCSVN tổ chức và lãnh đạo QĐNDVN; CTĐ, CTCT trong QĐNDVN; cơ sở để xác định vai trò lãnh đạo của đảng với quân đội.

            - Lý luận thực tiễn các mặt hoạt động CTĐ, CTCT. Trong phần này người học sẽ được trang bị những kiến thức về công tác tư tưởng của đảng trong QĐNDVN; công tác giáo dục chính trị, xây dựng môi trường văn hoá và công tác thi đua XHCN ở phân đội; công tác tổ chức của đảng trong QĐNDVN; công tác xây dựng chi bộ, xây dựng đội ngũ đảng viên; công tác kiểm tra và kỷ luật của đảng; công tác cán bộ, dân vận, chính sách, công tác bảo vệ ở đại đội; công tác thanh niên và xây dựng chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong quân đội; tổ chức hội đồng quân nhân ở đại đội.

            - CTĐ, CTCT trong nhiệm vụ chủ yếu: Trong phần này, người học sẽ được trang bị những kiến thức về vị trí, ý nghĩa, nội dung, phương pháp tiến hành CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ: phòng chống diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ; sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, quản lý sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, tài chính, trong tổ chức tăng gia sản xuất, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho đơn vị và CTĐ, CTCT trong chiến đấu, nhằm phục vụ cho học tập và công tác sau này.

Quân sự nước ngoài 

            Trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về quân đội Mỹ và một số quân đội khu vực Đông Nam Á. Trong đó có âm mưu, quan điểm chiến lược, nguyên tắc tác chiến, thủ đoạn chiến đấu, tổ chức biên chế, trang bị từ tiểu đội đến sư đoàn BB (BBCG) và hải quân đánh bộ Mỹ; tính năng, dấu hiệu nhận biết một số loại vũ khí trong sư đoàn BB (BBCG) Mỹ; nguyên tắc của đại đội, tiểu đoàn, lữ đoàn Mỹ tiến công, phòng ngự, hành quân cơ động chiến đấu, tạm dừng và ĐBĐK phục vụ cho học tập và công tác sau này.

Công binh

            Môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kỹ thuật xây dựng công sự, nguỵ trang, hào, hầm chiến đấu; những hiểu biết chung khi sử dụng thuốc nổ, cách tính toán gói buộc, sử dụng lượng nổ phá trong chiến đấu; động tác bố trí khắc phục vật cản, dò gỡ mìn, mở cửa qua vật cản của địch; nguyên tắc sử dụng công binh trong chiến đấu; xây dựng trận địa phòng ngự và bảo đảm công trình cho b, c bộ binh trong tiến công, phòng ngự phục vụ cho học tập và công tác sau này.

Địa hình quân sự 

Trang bị cho người học, những kiến thức cơ bản về bản đồ, ký hiệu bản đồ địa hình, cách xác định toạ độ, sử dụng bản đồ ngoài thực địa, đồng thời hướng dẫn cách sử dụng các phương tiện chỉ huy như địa bàn, ống nhòm, thước chỉ huy. Học phần này còn cung cấp cho người học khả năng sử dụng bản đồ ngoài thực địa; kỹ năng vận dụng kiến thức bản đồ địa hình và một số phương tiện chỉ huy vào vận động góc phương vị, lập sơ đồ địa hình, đắp sa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ học tập và công tác sau này.

Kỹ thuật Bắn súng bộ binh 1

Môn học này nhằm trang bị cho người học nắm chắc tính năng, cấu tạo, quy tắc, tư thế động tác bắn các loại súng bộ binh, lựu đạn, kỹ năng bắn bài 1 các loại súng BB, qua đó từng bước nâng cao kỹ thuật bắn các bài bắn cơ bản.

            Môn học này còn trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý luyết bắn, binh khí, quy tắc, động tác, thực hành bắn một số loại súng và sử dụng lựu đạn trong một số trường hợp.          

Chiến thuật bộ binh1 

Môn học trang bị cho người học những động tác cơ bản trong chiến đấu: các tư thế, động tác vận động trên chiến trường; cách quan sát phát hiện mục tiêu, lợi dụng địa hình, địa vật; hành động đánh địch trong công sự, ngoài công sự; trong phòng ngự và canh gác mặt trận, vận dụng các kỹ thuật chiến đấu của người chiến sĩ bộ binh để diệt địch có hiệu quả nhất trong các tình huống từ giản đơn đến phức tạp.

Môn học này còn trang bị cho người học lý luận chiến thuật, nguyên tắc tổ chức chiến đấu, rèn luyện kỹ năng thực hành chỉ huy và hành động của tổ, tiểu đội Bộ binh trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và một số nhiệm vụ chiến đấu khác.

  • 01/07/2014 12:00