Tuyển dụng công chức bảo hiểm xã hội 2013: Bảo hiểm xã hội năm 2013

Tuyển dụng công chức bảo hiểm xã hội 2013:Bảo hiểm xã hội Việt Nam thi tuyển 3.361 chỉ tiêu viên chức năm 2013 vào 63 BHXH tỉnh, Thành phố TW,Thực hiện Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức, Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức và Chương trình công tác của Ngành năm 2013; Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2013 như sau:

Về việc thi tuyển viên chức ngành Bảo hiểm xã hội năm 2013

1. Chỉ tiêu và ngành nghề tuyển dụng:

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thi tuyển 3.361 chỉ tiêu viên chức ngạch chuyên viên năm 2013 vào 63 Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh) theo các lĩnh vực công việc sau:

- Viên chức làm công tác thu bảo hiểm xã hội: tuyển dụng các chuyên ngành: bảo hiểm, kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh: 911 chỉ tiêu.

- Viên chức làm công tác giám định bảo hiểm y tế: tuyển dụng các chuyên ngành: y, dược, luật, kinh tế, tài chính, kế toán: 408 chỉ tiêu.

- Viên chức làm công tác giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội. Tuyển dụng các chuyên ngành: bảo hiểm, kinh tế, lao động tiền lương, luật, bảo trợ xã hội: 303 chỉ tiêu.

- Viên chức làm công tác quản lý tài chính, kế toán chi trả, kế hoạch, đầu tư. Tuyển dụng các chuyên ngành: tài chính, kế toán, ngân hàng, kinh tế đầu tư:    405 chỉ tiêu.

- Viên chức làm công tác kiểm tra. Tuyển dụng các chuyên ngành: y, dược, luật, kinh tế, tài chính, kế toán, bảo hiểm, thanh tra: 115 chỉ tiêu.

- Viên chức làm công tác công nghệ thông tin. Tuyển dụng các chuyên ngành: công nghệ thông tin, toán tin: 237 chỉ tiêu.

- Viên chức làm công tác tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa và lưu trữ hồ sơ. Tuyển dụng các chuyên ngành: luật, lao động xã hội, kinh tế, bảo hiểm, lao động tiền lương, lưu trữ: 339 chỉ tiêu.

- Viên chức làm công tác tổ chức nhân sự, pháp chế, hành chính. Tuyển dụng các chuyên ngành: luật, hành chính, kinh tế lao động, lao động tiền lương, quản trị nhân lực, bảo hiểm, văn thư lưu trữ:106 chỉ tiêu.

- Viên chức làm công tác quản lý cấp sổ, thẻ. Tuyển dụng các chuyên ngành: bảo hiểm, kinh tế, luật, công nghệ thông tin, bảo hiểm, công tác xã hội:   375 chỉ tiêu.

- Viên chức làm công tác Hợp tác quốc tế. Tuyển dụng người có trình độ ngoại ngữ. Ưu tiên có chứng chỉ Tiếng anh IELTS 6.5 trở lên: 03 chỉ tiêu.

- Viên chức, Giảng viên tại các cơ sở đào tạo của Ngành. Tuyển dụng các chuyên ngành: Kế toán, bảo hiểm, Tài chính ngân hàng, sư phạm, kinh tế hệ chính quy (Ưu tiên người có trình độ sư phạm):05 chỉ tiêu.

- Viên chức làm công tác khác (thống kê, tuyên truyền, chuyên quản xã): tuyển dụng các chuyên ngành: thống kê, kinh tế, văn hóa, báo chí: 159 chỉ tiêu.

Yêu cầu chung:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học;

- Tốt nghiệp đại học trở lên và có các văn bằng, chứng chỉ phù hợp theo vị trí việc làm dự tuyển;

- Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên của một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc;

- Chứng chỉ Tin học văn phòng;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

* Trường hợp người dự tuyển đã tốt nghiê%3ḅp Đại học nhưng chưa được cấp Bằng thì phải có giấy chứng nhâ%3ḅn tốt nghiê%3ḅp tạm thời và bảng kết quả học tâ%3ḅp do cơ sở đào tạo cấp.

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 20/5/2013 đến ngày 10/6/2013 (sáng từ 8h đến 11h30, chiều từ 13h đến 17h, cả ngày Thứ Bảy và Chủ nhật).

 Việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam năm 2013 nhằm bổ sung biên chế viên chức cho các đơn vị, đảm bảo cơ bản đáp ứng số lượng theo biên chế được phân bổ, đảm bảo chất lượng theo vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác được giao.
- Thông qua công tác thi tuyển nâng cao một bước chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và cơ cấu lại đội ngũ công chức viên chức của Ngành.
2. Yêu cầu:
- Việc tuyển dụng viên chức ngành BHXH phải đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật.
- Xác định, phân công rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hội đồngtuyển dụng BHXH Việt Nam trong tiếp nhận hồ sơ, sơ tuyển, tổ chức thi tuyển và công bố viên chức trúng tuyển trong kỳ thi.
- Người dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Viên chức. Đối với các vị trí việc làm cần các điều kiện đặc thù khác, người dự tuyển phải đáp ứng theo yêu cầu của Ngành. 
II. CHỈ TIÊU, TRÌNH ĐỘ, VỊ TRÍ, CHỨC DANH VÀ NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG
1. Số chỉ tiêu cần tuyển: Là biên chế được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao cho các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh), bao gồm: 
- Biên chế giao bổ sung năm 2012, biên chế còn lại chưa sử dụng hết do nghỉ hưu, chuyển công tác.
- Biên chế hiện đang hợp đồng làm việc về chuyên môn nghiệp vụ trong chỉ tiêu biên chế tại các đơn vị. 
2. Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.
3. Ngành nghề tuyển dụng phải phù hợp với yêu cầu của chức danh và vị trí việc làm theo hướng dẫn tại Phụ lục 01 đính kèm Kế hoạch này.
Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao và chức danh, vị trí việc làm, yêu cầu trình độ chuyên môn cần tuyển dụng hướng dẫn tại Phụ lục 01 đính kèm Kế hoạch này, BHXH tỉnh phân bổ chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc và báo cáo chỉ tiêu tuyển dụng của đơn vị theo vị trí công việc và gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tổng hợp kế hoạch tuyển dụng toàn ngành.
III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ DỰ TUYỂN 
1. Đối tượng và điều kiện đăng ký dự tuyển 
1.1. Điều kiện chung
a) Người dự tuyển vào làm việc tại hệ thống BHXH Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể: 
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Tốt nghiệp đại học trở lên và có các văn bằng, chứng chỉ phù hợp theo vị trí việc làm dự tuyển: chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên của một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc; chứng chỉ Tin học văn phòng; bằng tốt nghiệp phổ thông trung học. 
- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
1.2. Những người đang thực hiện chế độ hợp đồng lao động tại các đơn vị hiện chưa được xét tuyển, chưa tham gia thi tuyển hoặc đã thi tuyển nhưng chưa trúng tuyển ở kỳ thi trước, nếu có nguyện vọng được tuyển dụng vào làm việc lâu dài trong ngành đều phải tham gia thi tuyển.
2. Tuyển dụng đặc cách
Những trường hợp sau đây nếu đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển thì có thể được xem xét tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển:
- Tốt nghiệp đại học ở các nước Mỹ, Canada, Úc, Anh, Pháp, ĐứcNhật BảnNga, Hàn Quốc và tương đương. 
- Tốt nghiệp thạc sỹ trở lên ở các nước: Mỹ, Canada, Úc, Anh, Pháp, ĐứcNhật BảnNga, Hàn Quốc và tương đương.
- Bác sỹ, dược sỹ đại học.
- Tốt nghiệp thủ khoa các trường đại học công lập.
Trường hợp số lượng hồ sơ đủ điều kiện tuyển dụng đặc cách đăng ký ở vị trí việc làm cần tuyển dụng lớn hơn số lượng cần tuyển, Hội đồng tuyển dụng BHXH Việt Nam sẽ xét đồng thời các yếu tố về trường đào tạo, điểm trung bình học tập toàn khóa, điểm các môn chuyên ngành và thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 2, Điều 10, Nghị định 29/2012/NĐ-CP, báo cáo Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quyết định. Thứ tự ưu tiên cụ thể như sau:
- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
- Thương binh;
- Người hưởng chính sách như thương binh;
- Con liệt sĩ;
- Con thương binh;
- Con của người hưởng chính sách như thương binh;
- Người dân tộc ít người;
- Đội viên thanh niên xung phong;
- Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
- Những người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực BHXH, BHYT;
Chỉ tiêu biên chế tại vị trí việc làm đã có người trúng tuyển đặc cách sẽ được trừ trong tổng chỉ tiêu cần tuyển của đơn vị; Người không đạt đặc cách nếu có nguyện vọng sẽ được thi tuyển vào vị trí việc làm dự tuyển ban đầu nếu vị trí tuyển dụng đó còn chỉ tiêu. Trong trường hợp hết chỉ tiêu, nếu có nhu cầu làm việc ở các vị trí khác phù hợp với chuyên ngành đào tạo, người dự tuyển phải làm đơn đăng ký và phải tham gia thi tuyển theo quy định.
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
3.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:
- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm);
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao bằng đại học và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển; bản sao chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo quy định được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt; khi nộp hồ sơ, yêu cầu mang bản chính văn bằng, chứng chỉ để kiểm tra, đối chiếu;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp trong thời gian 6 tháng;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- 02 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm;
3.2. Hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 22 x 32cm, mặt ngoài ghi “Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức vào Bảo hiểm xã hội Việt Nam” và liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ.
4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển
4.1. Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển: 
- Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 20/5/2013 đến ngày 10/6/2013 (cả thứ Bảy và Chủ nhật).
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: trong giờ hành chính (Sáng: từ 8h00 đến 11h30; Chiều từ 13h00 đến 17h00). 
Thời hạn và thời gian nhận hồ sơ có nếu có thay đổi, BHXH Việt Nam sẽ thông báo sau.
Người nộp hồ sơ dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý của hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị huỷ kết quả tuyển dụng. Không hoàn trả lại hồ sơ dự tuyển viên chức.
Khi người dự tuyển có đủ điều kiện quy định đến nộp hồ sơ dự tuyển thì đơn vị tuyển dụng nhận hồ sơ; thu lệ phí dự tuyển và ghi giấy biên nhận (khi đã nhận đủ hồ sơ); không hạn chế số lượng hồ sơ đăng ký dự thi. Nghiêm cấm từ chối nhận hồ sơ khi hồ sơ của người dự tuyển có đủ điều kiện và hồ sơ dự tuyển đúng quy định, nộp đúng thời gian quy định.
4.2. Địa điểm nộp hồ sơ
- Tại trụ sở cơ quan BHXH tỉnh.
- Trường hợp người đăng ký dự tuyển có nguyện vọng vào làm việc ở cơ quan BHXH tỉnh nhưng không cư trú trên địa bàn tỉnh đó thì có thể nộp hồ sơ tại trụ sở BHXH tỉnh nơi đang cư trú.
5. Thông báo tuyển dụng
5.1 Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
Đăng tải thông tin tuyển dụng của toàn Ngành trên website của Ngành tại địa chỉ www.baohiemxahoi.gov.vn, Báo Bảo hiểm xã hội, Tạp chí Bảo hiểm xã hội và một trong các phương tiện thông tin đại chúng (báo viết, báo nói, báo hình của Trung ương hoặc Hà Nội) trong 3 kỳ liên tiếp, đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của BHXH Việt Nam. 
5.2 Bảo hiểm xã hội tỉnh
Đăng tải thông tin tuyển dụng vào các vị trí việc làm của BHXH tỉnh trên website của Ngành tại địa chỉwww.baohiemxahoi.gov.vn và website của BHXH tỉnh (nếu có); đồng thời, đăng tải trên một trong các phương tiện thông tin đại chúng (báo viết, báo nói, báo hình của địa phương) trong 3 kỳ liên tiếp và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của BHXH tỉnh, BHXH quận, huyện trong suốt thời gian nhận hồ sơ; gửi hợp đồng đăng tải thông tin tuyển dụng của BHXH tỉnh với cơ quan thông tấn, báo chí của địa phương về BHXH Việt Nam để theo dõi. 
* Thời gian thông báo: từ ngày 12/5/2013.
* Nội dung thông báo tuyển dụng gồm:
- Số lượng viên chức cần tuyển theo từng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp tương ứng.
- Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển; các trường hợp được xét đặc cách, các trường hợp ưu tiên trong tuyển dụng.
- Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ;
- Hình thức và nội dung thi tuyển; lệ phí thi tuyển.
IV. MÔN THI, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI VÀ ĐIỀU KIỆN MIỄN THI
1. Môn thi, nội dung, hình thức thi 
Người đăng ký dự tuyển viên chức của Ngành phải dự thi các môn thi với nội dung và hình thức sau:
1.1. Môn kiến thức chung: thực hiện 01 bài thi theo hình thức thi viết, cụ thể:
- Thời gian thi: 120 phút
- Nội dung thi: Thi viết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành Bảo hiểm xã hội.
1.2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thực hiện 02 bài thi, gồm 01 bài thi theo hình thức thi viết, 01 bài thi theo hình thức trắc nghiệm, cụ thể: 
- Thi viết: Thời gian 180 phút
- Thi trắc nghiệm: Thời gian 30 phút
- Nội dung thi: Kiến thức về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn).
1.3. Môn ngoại ngữ: thực hiện 01 bài thi theo hình thức thi viết một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ B). Thời gian thi: 60 phút. 
1.4. Thi tin học văn phòng: thực hiện 01 bài thi theo hình thức thi trắc nghiệm, cụ thể:
- Thời gian thi: 30 phút 
- Nội dung thi: Kiến thức về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng cơ bản của Office (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).
2. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ hoặc môn tin học văn phòng
2.1. Miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ (1 trong 5 ngoại ngữ nói trên);
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam (1 trong 5 ngoại ngữ nói trên).
2.2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
V. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển được thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, cụ thể như sau:
1. Cách tính điểm
1.1. Bài thi được chấm theo thang điểm 100;
1.2. Điểm các môn thi được tính như sau:
- Môn kiến thức chung: Tính hệ số 1;
- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Bài thi viết tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1;
1.3. Kết quả bài thi ngoại ngữ, thi tin học văn phòng là điểm điều kiện và không tính vào tổng số điểm thi.
1.4. Kết quả thi là tổng số điểm của bài thi kiến thức chung và các bài thi nghiệp vụ chuyên ngành cộng với điểm ưu tiên (nếu có), cụ thể:

Tổng số điểm

=

Điểm môn kiến thức chung x (hệ số 1)

+

Điểm bài thi nghiệp vụ chuyên ngành (thi viết) x (hệ số 2)

+

Điểm bài thi nghiệp vụ chuyên ngành (trắc nghiệm) x (hệ số 1)

2. Xác định người trúng tuyển 
2.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
- Có đủ các bài thi theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên;
- Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng theo từng vị trí việc làm của từng đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam hoặc của BHXH tỉnh.
2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam xem xét, quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 2, Điều 10, Nghị định 29/2012/NĐ-CP.
2.3. Không thực hiện bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
Những người dự thi ở tỉnh này, có đủ các bài thi của các môn thi và đạt điều kiện về điểm số nhưng không trúng tuyển do hết chỉ tiêu tuyển dụng, nếu có nguyện vọng làm việc ở các vị trí việc làm ở tỉnh khác còn chỉ tiêu sẽ được BHXH Việt Nam xem xét,tuyển dụng.
VI. KINH PHÍ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI
1. Kinh phí đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm BHXH tỉnh thông báo tuyển dụng phải nộp lệ phí dự tuyển theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí thi nâng ngạch công chức, viên chức. Mức phí dự thi là 140.000 đồng (Một trăm bốn mươi ngàn đồng)/ngườiNgoài khoản lệ phí nêu trên, người dự tuyển không phải nộp thêm một khoản tiền nào khác. Nghiêm cấm BHXH tỉnh tự ý thu thêm lệ phí của người dự tuyển.
Trường hợp kinh phí tổ chức thi tuyển từ nguồn lệ phí không đủ, Tổng giám đốc sẽ hỗ trợ thêm kinh phí từ nguồn chi thường xuyên của Ngành.
2. Về việc ôn tập thi tuyển
Tùy vào điều kiện cụ thể, BHXH các tỉnh có thể tổ chức ôn tập, hệ thống hóa kiến thức cho những thí sinh đủ điều kiện dự thi theo thông báo của BHXH Việt Nam (nếu thí sinh có nhu cầu). Nội dung các câu hỏi ôn thi đã được đăng tải công khai trên website của Ngành.
3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi
3.1. Thời gian tổ chức thi viên chức thuộc hệ thống BHXH Việt Nam dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 7/2013 theo từng khu vực (các cụm thi). BHXH Việt Nam sẽ thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm dự thi.
3.2. Nếu thí sinh đăng ký tại địa phương có nhu cầu đi tập trung đến địa điểm thi, BHXH các tỉnh có thể bố trí phương tiện đưa, đón thí sinh. Kinh phí thuê phương tiện và kinh phí ăn, nghỉ trong thời gian dự thi do thí sinh tự lo.
VII. THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN, NGƯỜI TRÚNG TUYỂN VÀ PHÚC KHẢO KẾT QUẢ THI TUYỂN.
1. Thông báo kết quả thi tuyển và người trúng tuyển
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc tổng hợp kết quả thi tuyển, Hội đồng tuyển dụng trình Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam thông qua kết quả thi tuyển và thông báo danh sách những người trúng tuyển trên website của ngành (tại địa chỉ: www.baohiemxahoi.gov.vn) để BHXH tỉnh và người dự tuyển tra cứu (không thực hiện gửi thông báo kết quả tuyển dụng đến từng người dự tuyển). 
2. Phúc khảo kết quả thi tuyển
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo công khai kết quả thi tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển về Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành BHXH. Việc chấm phúc khảo được thực hiện trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo. 
3. Ký hợp đồng làm việc
Thủ tục ký kết hợp đồng làm việc với người trúng tuyển theo quy định của pháp luật, BHXH Việt Nam sẽ có văn bản hướng dẫn sau.
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam
1.1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành BHXH gồm các thành viên sau:
- Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng;
- Trưởng Ban Tổ chức cán bộ BHXH Việt Nam - Phó Chủ tịch Hội đồng;
- Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ BHXH Việt Nam - Ủy viên thường trực;
- Trưởng một số Ban nghiệp vụ BHXH Việt Nam - Ủy viên;
- Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố nơi tổ chức thi tuyển;
- 01 lãnh đạo Phòng Nội vụ, Ban Tổ chức cán bộ BHXH Việt Nam - Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng.
Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành BHXH có chức năng giúp Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam thực hiện tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển đặc cách và theo hình thức thi tuyển. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành BHXH thực hiện theo quy định hiện hành.
Hội đồng tuyển dụng được thành lập các Ban: Ban Đề thi, Ban Coi thi, Ban Phách, Ban Chấm thi và Tổ giúp việc để tổ chức kỳ thi theo quy định.
1.2. Thành lập Ban Giám sát kỳ thi theo quy định của pháp luật.
1.3. Giao Ban Tổ chức cán bộ:
- Tham mưu xây dựng, trình Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành các văn bản về tuyển dụng.
- Tổng hợp chỉ tiêu tuyển dụng theo vị trí việc làm của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh trình Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành BHXH.
- Thông báo rộng rãi, công khai chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2013 của toàn ngành theo quy định.
- Nhận và tổng hợp danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển (bao gồm cả trường hợp đủ điều kiệntuyển dụng đặc cách và các trường hợp đủ điều kiện thi tuyển) vào các vị trí việc làm của BHXH tỉnh trình Hội đồng tuyển dụngviên chức của ngành; thu lệ phí thi tuyển của BHXH tỉnh nộp về Hội đồng tuyển dụng ngành.
- Chủ trì, phối hợp với các Ban nghiệp vụ đề xuất nội dung, hệ thống câu hỏi, bộ đề thi, đáp án và thang điểm chấm cho các môn thi trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2013.
- Giúp Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành BHXH hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong Ngành thực hiện đúng các nội dung trong kế hoạch tuyển dụng.
1.4. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam:
- Cử cán bộ có năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức tham gia các Ban chuyên môn do Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành BHXH thành lập.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết (cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí…) phục vụ công tác tuyển dụng kịp thời, đúng quy định.
2. Bảo hiểm xã hội tỉnh:
2.1. Căn cứ chỉ tiêu biên chế được tuyển dụng, thực hiện phân bổ, xác định vị trí việc làm, báo cáo chỉ tiêu tuyển dụng của đơn vị và gửi về BHXH Việt Nam (qua Ban Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, báo cáo Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành BHXH trước ngày 8/5/2013.
2.2. Thông báo công khai, rộng rãi số lượng cần tuyển, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng theo vị trí việc làm. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ; lệ phí thi tuyển;
2.3. Tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí dự tuyển theo quy định; kiểm tra văn bằng, chứng chỉ và các tài liệu khác theo yêu cầu của hồ sơ đối với người đăng ký dự tuyển vào BHXH tỉnh hoặc BHXH các tỉnh khác.
2.4. Họp Lãnh đạo BHXH tỉnh xem xét, thông qua danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm của BHXH tỉnh hoặc của BHXH các tỉnh khác (bao gồm cả các trường hợp đủ điều kiện tuyển dụng đặc cách và các trường hợp đủ điều kiện thi tuyển).
2.5. Đề nghị Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành BHXH (gửi qua Ban Tổ chức cán bộ) xem xét, phê duyệt các trường hợp tuyển đụng đặc cách và các trường hợp thi tuyển. Thủ tục cụ thể như sau:
- Đối với đề nghị tuyển dụng đặc cách, hồ sơ gồm có: công văn đề nghị kèm danh sách theo phụ lục 2, phụ lục 3; biên bản họp Lãnh đạo BHXH tỉnh thông qua; toàn bộ hồ sơ của người đăng ký dự tuyển đặc cách; lệ phí tuyển dụng.
- Đối với đề nghị thi tuyển, hồ sơ gồm có: công văn đề nghị kèm danh sách theo phụ lục 04, phụ lục 05; biên bản họp Lãnh đạo BHXH tỉnh thông qua; lệ phí tuyển dụng.
Để kịp thời tổng hợp danh sách thi tuyển trình Hội đồng tuyển dụng viên chức, đề nghị BHXH tỉnh sau khi hoàn thiện danh sách theo các phụ lục nêu trên gửi file bản mềm về địa chỉ thư điện tử trước ngày 15/6/2013:
- Các tỉnh từ TT- Huế trở ra phía Bắc gửi về: vuhuytccb.vss@gmail.com
- Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào phía Nam gửi về: syhoaitccb.vss@gmail.com
Sau khi BHXH Việt Nam phê duyệt kết quả tuyển dụng đặc cách, BHXH tỉnh có trách nhiệm thông báo kịp thời cho người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm đã có người trúng tuyển đặc cách. Trường hợp vị trí việc làm hết chỉ tiêu, cần thông báo cho người dự tuyển được biết để làm đơn đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm khác phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Gửi danh sách đăng ký này về BHXH Việt Nam (qua Ban Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, báo cáo Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành BHXH (thời gian, cách thức gửi danh sách đăng ký, BHXH Việt Nam sẽ hướng dẫn sau). 
2.6. Giám đốc BHXH tỉnh chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về tính pháp lý của hồ sơ đăng ký thi tuyển gồm: điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của hồ sơ dự tuyển nộp tại đơn vị, có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ của người dự tuyển.
2.7. Phối hợp với Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành BHXH chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thi tuyển khi được giao đăng cai Cụm thi (nếu có).
Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Ngành năm 2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh về BHXH Việt Nam (qua Ban Tổ chức cán bộ) để xem xét, giải quyết./.

Người lao động có thể đăng ký tuyển dụng vào vị trí việc làm tại BHXH tỉnh, thành phố khác nơi cư trú và nộp hồ sơ, lệ phí thi tuyển tại BHXH tỉnh, thành phố nơi đang cư trú.

Số lượng chức danh theo vị trí việc làm và ngành nghề đào tạo cần tuyển; hồ sơ dự tuyển, môn thi, hình thức thi và các nội dung khác xem chi tiết tại Thông báo tuyển dụng của từng Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trên website của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (www.baohiemxahoi.gov.vn); website của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố.

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc phản ánh tình hình thực hiện của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, đề nghị liên hệ qua số điện thoại nóng: (04)3.9361.766