Điểm chuẩn 2012: Trường ĐH Văn hóa

Điểm trúng tuyển:

Tên ngành học

Mã ngành

Điểm chuẩn NV1

- Kinh doanh xuất bản phẩm

D320402

C: 15,0  D1: 14,0

- Khoa học thư viện

D320202

C: 15,0  D1: 14,0

- Thông tin học

D320201

C: 15,0  D1: 14,0

- Bảo tàng học( Gồm chuyên ngành Bảo tàng; Bảo tồn di tích )

D320305

C: 15,0  D1: 14,0

- Văn hoá học ( Gồm các chuyên ngành: Nghiên cứu văn hoá, Văn hoá truyền thông )

D220340

C: 15,5,  D1: 14,5

- Văn hoá Dân tộc thiểu số, gồm chuyên ngành :

D220112

+ Chuyên ngành Quản lí nhà nước về văn hoá DTTS

C: 15,0 , D1: 13,5

+ Chuyên ngành Tổ chức hoạt động văn hoá DTTS

R1 18,0

- Quản lí văn hoá, gồm các chuyên ngành :

D220342

+ Chuyên ngành Chính sách văn hoá và Quản lí Nghệ thuật

C: 16,5 D1: 14,0

R1: 19,5

+ Chuyên ngành Mĩ thuật - Quảng cáo

N2: 19,5

+ Chuyên ngành Quản lí các hoạt động Âm nhạc

N1: 20,0

+ Chuyên ngành Đạo diễn sự kiện

N3: 19,5

+ Chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc

A220342

N1: 16,0

- Ngành Sáng tác văn hoc ( Chuyên ngành Viết báo )

D220110

C: 15,5 D1: 14,5

- Ngành Việt Nam học

D220113

+ Chuyên ngành Văn hoá Du lịch

C: 18,5 D1: 16,5

+ Chuyên ngành Lữ hành - Hướng dẫn du lịch

+ Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch quốc tế

A220113

D1: 17,0

Lưu ý: Điểm trúng tuyển trên đây áp dụng đối với HSPT, KV3. Các đối tượng ưu tiên 1 và 2 cách nhau 1.0 điểm; khu vực liền kề cách nhau: 0.5 điểm. Giấy triệu tập nhập học đối với thí sinh trúng tuyển và giấy báo điểm của thí sinh không trúng tuyển sẽ được gửi đến Ban tuyển sinh thuộc các Sở GD&ĐT (riêng mã hồ sơ 99: Giấy triệu tập nhập học và giấy báo điểm sẽ được gửi theo địa chỉ thí sinh đã đăng kí)

Xét nguyện vọng bổ sung

I. Đại học

Tên ngành học

Mã ngành

Khối tuyển

- Kinh doanh xuất bản phẩm

D320402

C, D1

- Khoa học thư viện

D320202

C, D1

- Thông tin học

D320201

C, D1

- Bảo tàng học (Gồm chuyên ngành Bảo tàng; Bảo tồn di tích)

D320305

C, D1

- Văn hoá học (Gồm các chuyên ngành: Nghiên cứu văn hoá, Văn hoá truyền thông)

D220340

C, D1

- Văn hoá Dân tộc thiểu số, gồm chuyên ngành :

D220112

C, R1

- Quản lí văn hoá, gồm các chuyên ngành :

D220342

+ Chuyên ngành Đạo diễn sự kiện

S

- Ngành Sáng tác văn hoc (Chuyên ngành Viết báo)

D220110

C, D1

- Ngành Việt Nam học

D220113

+ Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch quốc tế

A220113

D1

II. Cao đẳng

Tên ngành học

Mã ngành

Khối

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng:

- Quản lí văn hoá

C220342

C, D1

100

- Khoa học thư viện

C320202

C, D1

100

- Việt Nam học ( Chuyên ngành văn hoá du lịch )

C220113

C, D1

100

- Kinh doanh xuất bản phẩm

C320402

C, D1

100

Điều kiện nộp hồ sơ:

I. Đại học: Tổng điểm thi Đại học, Cao đẳng năm 2012 từ điểm sàn Đại học trở lên

II. Cao đẳng: Tổng điểm thi Đại học, Cao đẳng năm 2012 từ điểm sàn Cao đẳng trở lên

Hồ sơ xét tuyển: Giấy chứng nhận kết quả thi Đại học, Cao đẳng năm 2012 có dấu đỏ của trường dự thi. 2 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và điện thoại liên lạc

Thời gian nhận hồ sơ: Đại học: từ 13/08/2012 đến 07/09/2012. Cao đẳng: từ 20/08/2012 đến 20/09/2012.