Tuyển dụng công chức của sở nội vụ Hà Nội

Tuyển dụng công chức của sở nội vụ Hà Nội Ngày 19/6/2014, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2586/QĐ-HĐTD về việc phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi tuyển công chức hành chính năm 2014.

Thông báo danh sách hồ sơ công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên và tương đương năm 2014
Quyết định phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi tuyển công chức hành chính năm 2014
Hướng dẫn tổ chức tuyển dụng công chức hành chính thành phố năm 2014
Căn cứ Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 28/ 04/ 2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội Năm 2014. Để kỳ thi tuyển công chức năm 2014 đạt kết quả tốt, có chất lượng, đảm bảo tính công khai, công bằng, dân chủ, thống nhất chung toàn thành phố và đúng quy định của pháp luật, Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố hướng dẫn các sở ngành triển khai việc tổ chức tuyển dụng công chức Năm 2014 như sau:
I. TỔ CHỨC ÔN TẬP CHO THÍ SINH DỰ THI
Thực hiện theo Thông báo số 1501/TB-HĐTT ngày 19/06/2014 của Hội đông thi tuyển.
Đề nghị các sở, ngành biên soạn tài liệu theo nội dung ôn tập được Hội đồng thi tuyển phê duyệt, cung cấp cho thí sinh trước buổi ôn tập, gửi 02 quyển tài liệu ôn tập theo nhóm chuyên ngành về Sở Nội vụ qua Phòng Đào tạo-BDTD trước ngày 05/07/2014.
II. TỔ CHỨC SÁT HẠCH ĐỐI VỚI THÍ SINH DIỆN TIẾP NHẬN KHÔNG QUA THI (đối với đơn vị có thí sinh đủ điều kiện):
1. Xác định nội dung sát hạch:
Căn cứ Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 06/05/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt nội dung, hình thức sát hạch đối với người được đề nghị tiếp nhận không qua thi và căn cứ quyết định số 2586/QĐ-HĐTT ngày 19/06/2014 của Hội đồng thi tuyển về việc phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi tuyển công chức hành chính Năm 2014, Ban Đề thi xây dựng nội dung sát hạch đối với thí sinh diện tiếp nhận không qua thi theo các nội dung cụ thể sau:
a) Kiến thức chung về công vụ, công chức:
- Khái niệm cán bộ công chức, phân định cán bộ với công chức;
- Nghĩa vụ và quyền của cán bộ, công chức;
- Đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ công chức;
- Những việc công chức không được làm
b) Kiến thức quản lý nhà nước chuyên ngành:
- Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan hoặc phòng chuyên môn dự kiến tiếp nhận thí sinh;
- Kiến thức quản lý nhà nước về lĩnh vực của phòng chuyên môn dự kiến phân công nhiệm vụ cho thí sinh dự sát hạch: Luật, các nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ chuyên ngành và văn bản của Thành phố về lĩnh vực chuyên môn;
- Vận dụng kiến thức chung và kiến thức quản lý nhà nước chuyên ngành vào thực tiễn công tác ở vị trí được tiếp nhận;
c) Kỹ năng thuyết trình, tổng hợp và soạn thảo văn bản.
2. Tổ chức sát hạch:
a) Các đơn vị có thí sinh đủ điều kiện dự sát hạch:
- Cử 01 đại diện lãnh đạo cơ quan được phân công phụ trách lĩnh vực, 01 đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn dự kiến tiếp nhận thí sinh tham gia thành viên Hội đồng Kiểm tra, sát hạch của Thành phố. Công văn cử cán bộ tham gia thành viên Hội đồng đề nghị gửi về Sở Nội vụ qua Phòng Đào tạo BD&TD trước ngày 30/06/2014 để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố quyết định bổ sung thành viên Hội đồng.
- Tổ chức ôn tập cho thí sinh đủ điều kiện dự sát hạch theo đề cương đính kèm hướng dẫn này. Thời gian tổ chức ôn tập trước ngày 30/6/2014.
b) Thời gian tổ chức sát hạch từ 10/07/2014 đến 12/07/2014.
III. XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH TRÊN MÁY TÍNH


1. Yêu cầu của ngân hàng câu hỏi đề thi:
- Câu hỏi trong ngân hàng đề thi đảm bảo bám sát nội dung tài liệu ôn tập cung cấp cho thí sinh, được Hội đồng thi tuyển Thành phố phê duyệt;
- Câu hỏi trong ngân hàng đề thi đảm bảo đáp ứng yêu cầu kiểm tra toàn diện kiến thức, kỹ năng cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ của thí sinh đăng ký dự thi, đồng thời phân loại được trình độ thí sinh trong các chỉ tiêu tuyển dụng có cạnh tranh.
- Cơ cấu ngân hàng câu hỏi đảm bảo phân phối đều theo nhóm chuyên ngành của lĩnh vực tuyển dụng. phù hợp với yêu cầu về trình độ ngạch công chức cần tuyển.
- Quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi đảm bảo yêu cầu bảo mật theo quy định của pháp luật.
- Ngân hàng câu hỏi đề thi và đáp án (đã niêm phong) được bàn giao cùng một thời điểm cho Ban Đề thi của Hội đồng tuyển dụng.
2. Nội dung của câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành:
- Nội dung các câu hỏi trong ngân hàng đề thi tập trung vào kiến thức chuyên môn, kỹ năng xử lý các tình huống cụ thể, các quy trình, thủ tục để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến nhóm chuyên ngành của lĩnh vực đăng ký dự tuyển.
- Nội dung câu hỏi cần ngắn gọn, dễ hiểu, mỗi câu hỏi gồm 3 phương án trong đó chỉ có 01 phương án trả lời đúng.
- Số lượng câu hỏi mỗi lĩnh vực: 150 câu hỏi (một trăm năm mươi câu).
3. Quy định cụ thể về thể thức xây dựng câu hỏi môn trắc nghiệm chuyên ngành (theo hướng dẫn chi tiết đính kèm văn bản này).
4. Trách nhiệm của đơn vị được phân công xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi (theo phụ lục phân công kèm theo Hướng dẫn số 1236/HD-SNV ngày 26/5/2014 của Sở Nội vụ):
- Xác định phạm vi xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi trên cơ sở nội dung tài liệu ôn tập môn chuyên ngành đã cung cấp cho thí sinh.
- Chịu trách nhiệm về tính khoa học, tính chính xác về nội dung, hình thức câu hỏi của hệ thống ngân hàng câu hỏi và đáp án đề thi trên máy tính.
- Bàn giao hệ thống ngân hàng câu hỏi kèm theo USB (chứa nội dung file dữ liệu ngân hàng câu hỏi đề thi) môn trắc nghiệm chuyên ngành còn nguyên dấu niêm phong theo quy định cho Ban Đề thi trước ngày 25/07/2014.
III. KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Kinh phí xây dựng nội dung thi môn chuyên ngành, tổ chức ôn tập, xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi môn trắc nghiệm chuyên ngành được trích từ nguồn kinh phí phục vụ công tác thi tuyển công chức năm 2014 phân bổ cho Sở Nội vụ, được thanh toán theo hình thức hợp đồng giữa Sở Nội vụ và sở, ban, ngành được phân công. Cụ thể:
a) Kinh phí xây dựng nội dung thi: 5 triệu đồng/nhóm chuyên ngành.
b) Kinh phí tổ chức ôn tập cho thí sinh dự thi tuyển: nội dung chi, mức chi thực hiện theo quy định về các khoản chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức.
c) Kinh phí xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi: Đơn giá xây dựng 1 câu hỏi kèm theo đáp án hoàn thiện là 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng/câu hỏi).
Việc ký kết hợp đồng được tiến hành trước ngày 30/6/2014, thanh lý hợp đồng sau khi nghiệm thu bàn giao sản phẩm cho Ban đề thi của Hội đồng.
Trong quá trình tổ chức thực hiện có vướng mắc đề nghị các đơn vị trực tiếp trao đổi hoặc gửi văn bản về Sở Nội vụ qua phòng Đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng để tổng hợp báo cáo Hội đồng tuyển dụng công chức Thành phố xem xét giải quyết.

  • 26/11/2014 12:00
  • tuyensinhdaihoc.edu.vn