Tag Archives: danh mục ngành nghề đào tạo

Danh mục các ngành nghề đào tạo trình độ Đại học

DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) * Nhóm ngành BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THÔNG * Nhóm ngành CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG * Nhóm ngành […]