Tag Archives: Luyện kim màu

Nhóm ngành VẬT LIỆU, LUYỆN KIM VÀ MÔI TRƯỜNG, CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Nhóm ngành KỸ THUẬT HÓA HỌC, VẬT LIỆU, LUYỆN KIM VÀ MÔI TRƯỜNG. Cơ sở pháp lý: Thông tư 36/2017/TT-BLĐTBXH về Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ ĐH, trình độ cao đẳng LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC * Nhóm ngành CÔNG NGHỆ HÓA HỌC, VẬT LIỆU, LUYỆN KIM VÀ […]

Nhóm ngành KỸ THUẬT HÓA HỌC VẬT LIỆU, LUYỆN KIM VÀ MÔI TRƯỜNG

Nhóm ngành KỸ THUẬT HÓA HỌC, VẬT LIỆU, LUYỆN KIM VÀ MÔI TRƯỜNG. Cơ sở pháp lý: Thông tư 36/2017/TT-BLĐTBXH về Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ ĐH, trình độ cao đẳng LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC * Nhóm ngành CÔNG NGHỆ HÓA HỌC, VẬT LIỆU, LUYỆN KIM VÀ […]