Tag Archives: Tiếng Anh Du lịch

Nhiệm vụ của đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2022-2025”

Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2008-2025” quy định Đề án thực hiện 7 nhiệm vụ quan trọng. NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN “DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ TRONG HỆ THỐNG GIÁO […]